NAKNADE I PRISTOJBE

Odluka o građevinskom zemljištu

Odluka o općinskim upravnim pristojbama općine Posušje

TARIFA NAKNADA ZA KORIŠTENJE PODATAKA IZMJERE I KATASTRA

TARIFA NAKNADA ZA OBAVLJANJE USLUGA IZ OBLASTI IZMJERE I KATASTRA

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI

ODLUKA O POREZU NA TVRTKU ILI NAZIV

Odluka o oslobađanju naknade za registraciju obrta

Tabelarni prikaz naknada i taksi

Skip to content