Odluka o općinskim upravnim pristojbama općine Posušje Odluka o opcinskim upravnim pristojbama i taksama TARIFA NAKNADA ZA KORIŠTENJE PODATAKA IZMJERE I KATASTRA Tarife naknada za koristenje podataka TARIFA NAKNADA ZA OBAVLJANJE USLUGA IZ OBLASTI IZMJERE I KATASTRA Tarife naknada za obavljanje usluga ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI Odluka o komunalnoj naknadi ODLUKA O POREZU NA TVRTKU ILI NAZIV Odluka o porezu na tvrtku