Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Šef službe: Ivanka Arapović Galić dipl. iur.
Tel: 039/685 528
e-mail: info@posusje.net


Djelokrug rada Službe


Služba za opću upravu i društvene djelatnosti obavlja sljedeće poslove i zadatke:

– samostalno vodi upravni postupak i rješava u prvostupanjskom upravnom postupku o pravima iz oblasti rada i radnih odnosa,
– vodi matične knjige rođenih, vjenčanih, umrlih, knjige državljana i izdaje izvatke iz    istih,
– vodi postupak zaključenja braka,
– obavlja poslove ovjere potpisa, rukopisa i prijepisa,
– otprema i prima podneske fizičkih i pravnih osoba i dostavlja ih službama na rješavanje,
– obavlja poslove biračkih popisa-registracije, preregistracije i brisanja birača,
– informira javnost u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama,
– obavlja poslove kadrovske politike za upravljanje ljudskim resursima,
– obavlja sve personalne poslove kao i poslove u oblasti radnih odnosa za sve uposlene službenike i namještenike službi za upravu,
– izvršava upravne i druge poslove iz oblasti građanskih stanja, vođenje biračkih popisa,
– ostvaruje suradnju s mjesnim zajednicama,
– vodi poslove arhive službi za upravu, Općinskog načelnika i Općinskog vijeća,
– obavlja poslove vozača za potrebe službi i Općinskog vijeća,
– tipka i umnožava materijale za potrebe službi i Općinskog vijeća,
– dostavlja i uručuje pošiljke za potrebe Načelnika, Općinskog vijeća i službi za upravu,
– obavlja poslove čišćenja i održavanja zgrade općine,
– prati i izvršava propise i analizira stanje, te poduzima mjere u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, kulture i športa,
– brine o provedbi zakona, uredbi i drugih propisa i općih akata Federacije, Županijskih i Općinskih tijela iz oblasti prosvjete, kulture i športa,
– prati stanje i poduzima mjere u oblasti zdravstvene zaštite pučanstva, a koji su propisima stavljeni u nadležnost općine,
– prati i izvršava propise i analizira stanje, te poduzima mjere u oblasti socijalne skrbi i obitelji,
– samostalno obavlja poslove vezano za zaštitu i korištenje kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa,
– obavlja poslove vezano za glazbene, informativne i književne aktivnosti,
– vodi aktivnosti u svezi razvoja športa i tjelesne kulture,
– obavlja poslove izrade kriterija i dodjele studentskih stipendija i kredita,
– surađuje s kulturno-umjetničkim društvima i udrugama,
– koordinira rad humanitarnih udruga,
– obavlja i druge poslove koje ne spadaju u nadležnost niti jedne druge službe,
– vrši i druge poslove koji joj se propisima stave u nadležnost.

Skip to content