Šef službe: Ivanka Arapović Galić Dipl. iur. Tel: 039/685 528 e-mail: info@posusje.net
Djelokrug rada Službe
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti obavlja sljedeće poslove i zadatke: – samostalno vodi upravni postupak i rješava u prvostupanjskom upravnom postupku o pravima iz oblasti rada i radnih odnosa, – vodi matične knjige rođenih, vjenčanih, umrlih, knjige državljana i izdaje izvatke iz    istih, – vodi postupak zaključenja braka, – obavlja poslove ovjere potpisa, rukopisa i prijepisa, – otprema i prima podneske fizičkih i pravnih osoba i dostavlja ih službama na rješavanje, – obavlja poslove biračkih popisa-registracije, preregistracije i brisanja birača, – informira javnost u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, – obavlja poslove kadrovske politike za upravljanje ljudskim resursima, – obavlja sve personalne poslove kao i poslove u oblasti radnih odnosa za sve uposlene službenike i namještenike službi za upravu, – izvršava upravne i druge poslove iz oblasti građanskih stanja, vođenje biračkih popisa, – ostvaruje suradnju s mjesnim zajednicama, – vodi poslove arhive službi za upravu, Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, – obavlja poslove vozača za potrebe službi i Općinskog vijeća, – tipka i umnožava materijale za potrebe službi i Općinskog vijeća, – dostavlja i uručuje pošiljke za potrebe Načelnika, Općinskog vijeća i službi za upravu, – obavlja poslove čišćenja i održavanja zgrade općine, – prati i izvršava propise i analizira stanje, te poduzima mjere u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, kulture i športa, – brine o provedbi zakona, uredbi i drugih propisa i općih akata Federacije, Županijskih i Općinskih tijela iz oblasti prosvjete, kulture i športa, – prati stanje i poduzima mjere u oblasti zdravstvene zaštite pučanstva, a koji su propisima stavljeni u nadležnost općine, – prati i izvršava propise i analizira stanje, te poduzima mjere u oblasti socijalne skrbi i obitelji, – samostalno obavlja poslove vezano za zaštitu i korištenje kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa, – obavlja poslove vezano za glazbene, informativne i književne aktivnosti, – vodi aktivnosti u svezi razvoja športa i tjelesne kulture, – obavlja poslove izrade kriterija i dodjele studentskih stipendija i kredita, – surađuje s kulturno-umjetničkim društvima i udrugama, – koordinira rad humanitarnih udruga, – obavlja i druge poslove koje ne spadaju u nadležnost niti jedne druge službe, – vrši i druge poslove koji joj se propisima stave u nadležnost.