SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE, KATASTAR, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Šef službe: Dipl. iur. Zdenka Jažo 

tel.: 039/ 685-734


Odsjeci u službi:
– Odsjek za imovinsko-pravne poslove
– Odsjek za  katastar
– Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša


Djelokrug rada službe

Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša obavlja sljedeće poslove i zadatke:

– izvršava i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana,
– sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
– obavlja statističku obradu podataka o poslovima iz oblasti za koje je osnovana,
– obavlja poslove provođenja zakona i drugih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa i katastra,
– provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevnom zemljištu,
– provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina,
– obavlja određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
– razmatra pitanja zakupa nepokretnosti u državnoj svojini,
– rješava o pravima na nekretninama u skladu sa zakonom,
– priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa koje donosi Općinsko vijeće i Općinski  načelnik,

– obavlja poslove održavanja premjera i katastra zemljišta, te davanje drugih podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima,
– obavlja poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
– prati i proučava stanje u oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša i daje prijedloge za poduzimanje odgovarajućih mjera,
– brine se o provođenju Zakona o prostornom uređenju i zaštiti okoliša i Zakona o građenju,
– priprema prednacrte, nacrte i prijedloge propisa koje donosi Općinsko vijeće,
– priprema tehničke elemente za izradu urbanističke suglasnosti, tehnički pregled objekata i slično,
– vodi  postupak za davanje potrebnih suglasnosti prilikom građenja,
– samostalno vodi  postupak za izdavanje odobrenja za građenje i odobrenja za uporabu iz svoje nadležnosti,
– koordinira u donošenju kompletne planske dokumentacije za općinu Posušje (prostornih planova, GUP-a, regulacijskih planova),
– obavlja i druge stručne poslove iz svoje oblasti utvrđene zakonom i drugim propisima koji su joj  dani u nadležnost.

Djelokrug rada unutarnjih ustrojbenih jedinica

a. Odsjek za imovinsko-pravne poslove
– provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevnom zemljištu,
– provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina,
– obavlja određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
– razmatra pitanja zakupa nepokretnosti u državnoj svojini,
– rješava o pravima na nekretninama u skladu sa zakonom,
– priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
– obavlja i druge stručne poslove iz svoje oblasti utvrđene zakonom i drugim propisima koji su mu dani u nadležnost.

b. Odsjek za katastar
– izvršava i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovan,
– sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti odsjeka,
– obavlja statističku obradu podataka o poslovima iz oblasti za koje je osnovan,
– obavlja poslove provođenja zakona i drugih propisa iz oblasti katastra,
– obavlja poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
– obavlja poslove održavanja premjera i katastra zemljišta, te davanje drugih podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima,
– obavlja i druge stručne poslove iz svoje oblasti utvrđene zakonom i drugim propisima koji su mu dani u nadležnost.

c. Odsjek  za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša
– prati i proučava stanje u oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša i daje prijedloge za poduzimanje odgovarajućih mjera,
– brine se o provođenju Zakona o prostornom uređenju i zaštiti okoliša i Zakona o građenju,
– priprema prednacrte, nacrte i prijedloge propisa koje donosi Općinsko vijeće,
– priprema tehničke elemente za izradu urbanističke suglasnosti, tehnički pregled  objekata i slično,
– vođenje postupka za davanje potrebnih suglasnosti prilikom građenja,
– samostalno vođenje postupka za izdavanje odobrenja za građenje i odobrenja za uporabu iz svoje nadležnosti,
– koordinira u donošenju kompletne planske dokumentacije za općinu Posušje (prostornih planova, GUP-a, regulacijskih planova),
– obavlja i druge stručne poslove iz svoje oblasti utvrđene zakonom i drugim propisima koji su mu dani u nadležnost.

Skip to content