Naziv javne ustanove: „URBIKOM“, javna ustanova za komunalne djelatnosti, Posušje Adresa: Trg Hrvatskih velikana 4 ID: 4272181560007, ŽR: 3382002200744314 Ravnatelj:                  Pavo Lončar, dipl. iur. Radno vrijeme:         07:00-15:00 Tel:                            039/ 681-203 E-mail:                       urbikom.pos@gmail.com Nadležnosti Administrativno-upravni poslovi vezani za naknadu za uređenje građevinskog zemljišta i komunalnu naknadu. Od prikupljenih sredstava naknade za uređenje građevinskog zemljišta financira se uređenje građevinskog zemljišta u što spada trasiranje i izgradnja pristupnih putova do ranga prohodnosti, te dovođenje vodovodne mreže do ruba parcela, a sve u urbanom dijelu općine. Od prikupljenih sredstava komunalne naknade financiraju se slijedeće djelatnosti: 1. Odvođenje atmosferskih voda-održavanje 2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina 3. Održavanje javnih površina 4. Održavanje nerazvrstanih cesta 5. Održavanje javne rasvjete 6. Održavanje i uređenje i drugih javnih sadržaja sukladno planu prihoda i programu radova komunalnog gospodarstva kojeg usvoji Općinsko vijeće Cijene naknade za uređenje građevinskog zemljišta –       U urbanom dijelu Općine od 5 – 15 KM / m2 korisne površine objekta –       Izvan urbanog dijela Općine od 1 – 5 KM / m2 korisne površine objekta   Obračun iznosa komunalne naknade Formula za mjesečni obračun komunalne naknade za stambene, poslovne, garažne prostore, neizgrađeno građevinsko zemljište, građevinsko zemljište koje se koristi u poslovne svrhe, te građevinsko zemljište kod objekata otvorenog tipa (skladišta, stovarišta, tržnice) glasi: KN = B  x  Kz  x  Kn  x  Op, gdje je: B – vrijednost obračunske jedinice- boda, određene u KM/m2 (0,10 KM / m2); Kz – koeficijent zone (od 0,40-1,00); Kn – koeficijent namjene (od 0,03- 10,00); Op – obračunska površina, izražena u m2 (od 0 – 500). Za površine veće od 500 m2, te linijske vodove i bazne stanice obračun komunalne naknade vrši se na poseban način opisan u člancima 27. i 32. Odluke o komunalnoj naknadi.