JU Urbikom

Naziv javne ustanove: „URBIKOM“, javna ustanova za komunalne djelatnosti, Posušje
Adresa: Trg Hrvatskih velikana 4
ID: 4272181560007, ŽR: 3382002200744314
Ravnatelj: Pavo Lončar, dipl. iur.
Radno vrijeme: 07:00-15:00
Tel: 039/ 681-203
E-mail: urbikom.pos@gmail.com

Nadležnosti
Administrativno-upravni poslovi vezani za naknadu za uređenje građevinskog zemljišta i komunalnu naknadu.
Od prikupljenih sredstava naknade za uređenje građevinskog zemljišta financira se uređenje građevinskog zemljišta u što spada trasiranje i izgradnja pristupnih putova do ranga prohodnosti, te dovođenje vodovodne mreže do ruba parcela, a sve u urbanom dijelu općine.
Od prikupljenih sredstava komunalne naknade financiraju se slijedeće djelatnosti:
1. Odvođenje atmosferskih voda-održavanje
2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
3. Održavanje javnih površina
4. Održavanje nerazvrstanih cesta
5. Održavanje javne rasvjete
6. Održavanje i uređenje i drugih javnih sadržaja sukladno planu prihoda i programu radova komunalnog gospodarstva kojeg usvoji Općinsko vijeće
Cijene naknade za uređenje građevinskog zemljišta

–       U urbanom dijelu Općine od 5 – 15 KM / m2 korisne površine objekta

–       Izvan urbanog dijela Općine od 1 – 5 KM / m2 korisne površine objekta

 

Obračun iznosa komunalne naknade

Formula za mjesečni obračun komunalne naknade za stambene, poslovne, garažne prostore, neizgrađeno građevinsko zemljište, građevinsko zemljište koje se koristi u poslovne svrhe, te građevinsko zemljište kod objekata otvorenog tipa (skladišta, stovarišta, tržnice) glasi:

KN = B  x  Kz  x  Kn  x  Op,

gdje je: B – vrijednost obračunske jedinice- boda, određene u KM/m2 (0,10 KM / m2); Kz – koeficijent zone (od 0,40-1,00); Kn – koeficijent namjene (od 0,03- 10,00); Op – obračunska površina, izražena u m2 (od 0 – 500).

Za površine veće od 500 m2, te linijske vodove i bazne stanice obračun komunalne naknade vrši se na poseban način opisan u člancima 27. i 32. Odluke o komunalnoj naknadi.

Skip to content