SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO

Šef službe: Mario Jukić dipl. ing. prom.
Tel: 039/685 529


U Službi za gospodarstvo,  formirana su tri odsjeka kao unutarnje ustrojbene jedinice i to:
– Odsjek za gospodarstvo i razvoj
– Odsjek za civilnu zaštitu, vatrogastvo,
motrenje i uzbunjivanje
– Odsjek inspekcijskih poslova


Djelokrug rada Službe

Služba za gospodarstvo   obavlja sljedeće poslove i zadatke:
– prati i analizira stanje u oblasti za koje je utemeljena,
– izvršava zakone, uredbe, odluke, pravilnike, naredbe, naputke i druge akte Federacije, Županije i  Općine,
– vodi upravno – pravni postupak i izdaje odobrenja za obavljanje gospodarskih djelatnosti,
– utvrđuje minimalno-tehničke uvjete za početak rada poduzeća i njihovih poslovnih jedinica, te izdaje rješenja za početak rada djelatnosti,
– vodi statističke podatke za potrebe Općine,
– surađuje i vrši nadzor nad radom javnih poduzeća i fondova iz oblasti gospodarstva,
– organizacija i suradnja s mjesnim zajednicama,
– izrađuje prijedloge propisa iz oblasti gospodarstva koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
– vrši inspekcijski nadzor iz stambeno-komunalne, ugostiteljsko-turističke, tržne,  građevinsko-urbanističke  i sanitarne oblasti,
– priprema razvojnu strategiju općine i dostavlja prioritetne projekte Ministarstvu gospodarstva Županije u cilju priprema federalnog Programa javnih investicija,
– izrađuje planove za zaštitu od elementarnih nepogoda i provodi popunu postrojbi civilne zaštite, kao i mobiliziranje materijalno-tehničkih sredstava,
– obavlja obuku jedinica civilne zaštite i građana,
– surađuje na ustrojavanju i provođenju vježbi postrojbi civilne zaštite,
– prikuplja i sređuje informacije i procjenjuje značaj i karakter informacija o pojavama i događajima od značaja za civilnu zaštitu i odlučuje o obavještavanju korisnika,
– vrši razmjenu informacija sa svim susjednim općinama (službama za motrenje i uzbunjivanje) za potrebe civilne zaštite,
– rukuje sredstvima veze,
– izrađuje planove zaštite od požara,
– izrađuje plan obuke i fizičke pripremljenosti i vrši obuku vatrogasaca,
– priprema izvješća, informacije i druge materijale o stanju u oblasti zaštite od požara,
– predlaže mjere za rješavanje pitanja iz djelokruga protupožarne jedinice,
– vodi evidenciju o požarima,
– koordinira aktivnosti s gospodarskim subjektima u svezi s planovima zaštite od požara,
– sudjeluje pri zimskom održavanju cesta, gradskih javnih površina i objekata državnih institucija i ustanova od javnog interesa,
-sudjeluje u održavanju i uređivanju gradskih javnih površina, objekata spomeničke baštine te javnih zelenih površina (ispiranje kolnika, zalijevanje u ljetnom periodu, održavanje rasvjetnih tijela, zaštitnih ograda i drugih sličnih poslova po potrebi),
– pomaže službama nadležnim za komunalno gospodarstvo, oko uređenja naseljenih mjesta za dane državnih blagdana,
– pruža tehničku pomoć u nezgodama i opasnim situacijama,
– održava i ispituje aparate za gašenje početnog požara,
– obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Djelokrug rada unutarnjih ustrojbenih jedinica

Odsjek obavlja sljedeće poslove i zadatke:

a) Odsjek za gospodarstvo i razvoj

Odsjek obavlja sljedeće poslove i zadatke:
– vodi upravno-pravni postupak i izdaje odobrenje za obavljanje gospodarskih djelatnosti,
–  vodi statističke podatke za potrebe Općine,
– izrađuje prijedloge propisa iz oblasti gospodarstva,
– izdaje uvjerenja o statusu samostalnih radnji i djelatnosti koje se vode u službenoj evidenciji,
– sudjeluje u izradi razvojne strategije općine i dostavlja prioritetne projekte Ministarstvu gospodarstva Županije u cilju pripreme federalnog Programa javnih investicija,
– obavlja poslove praćenja gospodarskih kretanja,
– organizacija i suradnja s mjesnim zajednicama,
– izrada informacija, analiza, izvješća i drugih stručnih i analitičkih materijala iz djelokruga Odsjeka,
– sudjeluje u pripremi propisa iz svoje nadležnosti koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, te daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi.

b) Odsjek za civilnu zaštitu, vatrogastvo,
motrenje i uzbunjivanje

– obavlja sve poslove koji su vezani za civilnu zaštitu,
– koordinira radom na provođenju mjera zaštite i spašavanja i izrađuje plan mobiliziranja postrojbi civilne zaštite,
– vodi evidenciju postrojbi civilne zaštite,
– prikuplja i sređuje informacije i procjenjuje značaj i karakter informacija o pojavama i događajima od značaja za civilnu zaštitu i odlučuje o obavještavanju korisnika,
– vrši razmjenu informacija sa svim susjednim općinama (službama za motrenje i uzbunjivanje) za potrebe civilne zaštite,
– rukuje sredstvima veze,
– izrađuje planove zaštite od požara,
– izrađuje plan obuke i fizičke pripremljenosti i vrši obuku vatrogasaca,
– priprema izvješća, informacije i druge materijale o stanju u oblasti zaštite od požara,
– predlaže mjere za rješavanje pitanja iz djelokruga protupožarne jedinice,
– vodi evidenciju o požarima,
– koordinira aktivnosti s gospodarskim subjektima u svezi s planovima zaštite od požara,
– vrši i druge poslove koji mu se propisima stave u nadležnost,
– sudjeluje pri zimskom održavanju cesta, gradskih javnih površina i objekata državnih institucija i ustanova od javnog interesa,

– sudjeluje u održavanju i uređivanju gradskih javnih površina, objekata spomeničke baštine te javnih zelenih površina (ispiranje kolnika, zalijevanje u ljetnom periodu, održavanje rasvjetnih tijela, zaštitnih ograda i drugih sličnih poslova po potrebi),
– pomaže službama nadležnim za komunalno gospodarstvo, oko uređenja naseljenih mjesta za dane državnih blagdana,
– pruža tehničku pomoć u nezgodama i opasnim situacijama,
-održava i ispituje aparate za gašenje početnog požara.

c) Odsjek inspekcijskih poslova

Odsjek obavlja sljedeće poslove i zadatke:
– obavlja inspekcijski nadzor i poduzima zakonom i drugim propisima utvrđene mjere u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva, poduzetništva,  sanitarne zaštite, urbanizma i građenja, zaštite  i   komunalne infrastrukture,
– utvrđuje minimalno-tehničke uvjete za početak rada poduzeća i njihovih poslovnih jedinica,
– sačinjava izvješća o radu i dostavlja ih nadležnim tijelima, te surađuje s njima sa svrhom efikasnijeg i kvalitetnijeg obavljanja osnovne djelatnosti,
– obavlja i sve druge poslove iz svoje nadležnosti.

Skip to content