Općinsko pravobraniteljstvo

Milan Milićević, dipl. iur.
Općinski pravobranitelj općine Posušje

Adresa: Fra Grge Martića 30
88240 Posušje

Tel. 039-685-746
E.mail: pravobranitelj@posusje.net

Općinsko pravobraniteljstvo obavlja poslove pravne zaštite, imovine i imovinskih interesa općine Posušje, njenih tijela  i drugih tijela koja se financiraju iz njenog proračuna, ili u odnosu na njih obavlja osnivačka prava.
Nadležnost i djelokrug rada pravobraniteljstva regulirana je Zakon o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Narodne novine broj:13/07 i 17/11 ).
Poslove zastupanja pravobraniteljstvo obavlja u svim sudskim i upravnim postupcima u skladu sa Ustavom, zakonom, drugim propisima i općim aktima. U zastupanju općinsko  pravobraniteljstvo po zakonu je ovlašteno poduzimati sve radnje koje je ovlaštena poduzimati stranka u postupku.
Pravobraniteljstvo vrši poslove zastupanja pred sudovima, upravnim organima, obrađuje predmete, sačinjava tužbe, ulaže redovne i izvanredne pravne lijekove, daje pravna mišljenja na ugovore imovinsko-pravne prirode, ugovore o koncesiji, sudjeluje u postupku prilikom dodjele građevinskog zemljišta fizičkim i pravnim osobama sukladno Zakonu o građevinskom zemljištu. U postupku donošenja zakona, drugog propisa i općeg akta kojim se uređuju imovinsko-pravni odnosi, zaštita vlasništva općine i dobara od općeg interesa, obvezno se pribavlja mišljenje mjerodavnog  pravobraniteljstva.
Osim navedenog, pravobraniteljstvo osigurava zakonito, stručno i efikasno vršenje poslova iz svoje nadležnosti, ostvaruje suradnju s općinskim tijelima, s pravosudnim tijelima i pravobraniteljstvima.

Skip to content