Zahtjev za pristup informacijama

Puni naziv obrasca: Zahtjev za pristup informacijama

Nadležna organizacijska jedinica:

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva:

UVODNE NAPOMENE
Vodič za pristup informacijama pomaže svakoj fizičkoj i pravnoj osobi kako da, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 32/01 i 48/11), dođe do informacija koje su pod kontrolom javnog organa (Općine Posušje).
Općina Posušje nalazi se u Posušju u ulici fra Grge Martića 30.
KAKO DOBITI INFORMACIJU
Pravo na pristup informacijama možete ostvariti podnošenjem pismenog zahtjeva Službi za opću upravu i društvene djelatnosti.
Da bi se po Vašem zahtjevu moglo postupiti on mora ispunjavati sljedeće uvjete:
– da je u pisanom obliku i to na jednom od službenih jezika u FBiH
– da sadrži dovoljno podataka o prirodi ili sadržaju informacije koja se traži
– da sadrži ime, prezime i adresu podnositelja zahtjeva, a po mogućnosti i broj telefona
– naznačiti način na koji se želi pristupiti informacijama
Ako Vaš pismeni zahtjev ne ispunjava jedan od navedenih uvjeta, Općina Posušje će o tome odlučiti rješenjem, a u protivnom odobrit će Vam se pristup informaciji.
Način pristupa informacijama može biti:
– neposredan uvid u informaciju,
– slanje informacije na kućnu adresu,
– umnožavanje informacija.
Zahtjev koji se odnosi na osobnu informaciju može podnijeti samo osoba na koju se informacija odnosi, odnosno njen zakonski zastupnik ili opunomoćenik.
Osoba na koju se informacija odnosi obvezna je, prilikom podnošenja zahtjeva, službeniku za informiranje pokazati osobnu iskaznicu ili drugi osobni dokument s fotografijom, odnosno uz zahtjev priložiti dokaz o zakonskom zastupanju ili punomoć.
Zahtjevu za pristup informacijama koje su izuzete od objavljivanja po Zakonu o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH neće se udovoljiti, a razlozi će biti obrazloženi u donesenom rješenju.
Vaš zahtjev za pristup informacijama Općina Posušje je obvezna riješiti što je moguće prije, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva.
U slučaju kada se odobri pristup informacijama ne naplaćuju se naknade, ni pristojbe za podnošenje zahtjeva ili za pisane obavijesti.
Naknada se naplaćuje samo za tražene usluge umnožavanja i to:
– 0,50 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica
– 5,00 KM po disketi za elektronsku dokumentaciju
Naknada za usluge umnožavanja uplaćuje se na žiro račun Općine Posušje, s naznakom naknada za pristup informacijama, a jedan primjerak uplatnice dostavlja se službeniku za informiranje.
Na pojedine zahtjeve za pristup informacijama možete odmah dobiti odgovor, ako dokažete pravni interes za traženu informaciju obraćajući se službeniku za informiranje. To su slijedeće informacije:
– informacije o obrađivaču predmeta,
– informacije o kretanju predmeta,
– informacije o tijeku postupka koji se vodi,
– informacije o bitnim rokovima i
– druge informacije koje se mogu dobiti iz direktnog kontakta službenika za informiranje i službenika iz nadležnih službi.

Kontakt podaci:

Ivanka Arapović Galić, pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti

Tel.: 039/685-701

Pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev):


Naknade za plaćanje:


Napomene:

Zahtijev možete preuzeti sa sljedeće poveznice:

Za preuzimanje u .doc (Word) formatu kliknite ispod:

Preuzimanje

 

Za preuzimanje u .pdf formatu kliknite ispod:

Preuzimanje

Skip to content