POZIV NA JAVNI UVID I JAVNU RASPRAVU o lokalnom ekološkom akcijskom planu (LEAP-u) općine Posušje za period od 2016-2026.god.

16. 01. 2017

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-527+1/16
Posušje: 12.1.2017.god.
Nas temelju članka 115. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine“, broj 1/08, 8/08 i 2/10, i članka 28. Stavak 2. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog tijela uprave i službi za upravu Općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje, broj: 07/08, 14/08, 2/10,4/11, 6/11,5/12, 6/12,5/14,6/14,9/14,i 3/15) Općinski Načelnik općine Posušje, objavljuje:

POZIV NA JAVNI UVID I JAVNU RASPRAVU
o lokalnom ekološkom akcijskom planu (LEAP-u) općine Posušje
za period od 2016-2026.god.

Odlukom općinskog Načelnika broj: 01-527/16 od 19.7.2016.god. Radna grupa za izradu LEAP-a izradila je Nacrt LEAP-a kojeg stavljamo na javni uvid. Javni uvid će trajati mjesec dana u periodu od 13.01.2017.god. do 13.02.2017.god.
U cilju poboljšanja sadržaja Nacrta LEAP-a, pozivamo zainteresirano građanstvo općine Posušje, javne ustanove,institucije i sve poslovne subjekte da izvrše uvid u pripremljeni Nacrt LEAP-a i da svoje primjedbe, sugestije i prijedloge na sve elemente LEAP-a dostave u pismenoj formi Radnoj grupi za izradu LEAP-a na razmatranje i moguće uvažavanje. Vaše prijedloge možete dostaviti direktno u ured 111. Službe za gospodarstvo ili putem meila: opcina.posusje.gs@tel.net.ba s naznakom „prijedlog za nadopunu LEAP-a“.
Nakon završenog javnog uvida izvršit će se analiza pristiglih prijedloga i održat će se Javna rasprava, 20.2.2017.god. u općinskoj vijećnici sa početkom u 12 sati, na izloženi Nacrt sadržaja LEAP-a i sve pristigle prijedloge za poboljšanje izloženog Nacrta LEAP-a. Nakon provedbe Javne rasprave konačan Nacrt LEAP-a će biti upućen u proceduru usvajanja prema općinskom Vijeću općine Posušje.
Sadržaj Nacrta LEAP-a objavljen je na općinskoj web stranici: https://www.opcina-posusje.ba
Općinski Načelnik
Branko Bago
____________________

Nacrt i poziv možete preuzeti sa sljedeće poveznice

LEAP-Posusje-FINALNI NACRT

Javni poziv za LEAP

Ostale vijesti iz kategorije

Sjećanje na Vukovar, Škabrnju te utemeljenje HZHB

Sjećanje na Vukovar, Škabrnju te utemeljenje HZHB

Prošlo je dugih 27 godina od kada je pao Grad heroj. I dalje imamo isti, teški i isprazni osjećaj u prsima, nije se zaboravilo što se tada dogodilo, nikad i neće.   Tijekom opsade Vukovara na grad je dnevno padalo više od 10.000 granata kroz 87 dana. Nakon tromjesečne...

ODRŽANA JUBILARNA 30. POSUŠKA VEČER U ZAGREBU

ODRŽANA JUBILARNA 30. POSUŠKA VEČER U ZAGREBU

U Zagrebu u subotu 10. studenog 2018. održana je 30. jubilarna Posuška večer u Zagrebu u organizaciji Zavičajnog društva Posušje u Zagrebu. Ovogodišnja večer imala je iznimno bogati program kako bi se na pravi način proslavila ova uistinu posebna obljetnica jer je...

Arhiva