Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-527+1/16
Posušje: 12.1.2017.god.
Nas temelju članka 115. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine“, broj 1/08, 8/08 i 2/10, i članka 28. Stavak 2. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog tijela uprave i službi za upravu Općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje, broj: 07/08, 14/08, 2/10,4/11, 6/11,5/12, 6/12,5/14,6/14,9/14,i 3/15) Općinski Načelnik općine Posušje, objavljuje:

POZIV NA JAVNI UVID I JAVNU RASPRAVU
o lokalnom ekološkom akcijskom planu (LEAP-u) općine Posušje
za period od 2016-2026.god.

Odlukom općinskog Načelnika broj: 01-527/16 od 19.7.2016.god. Radna grupa za izradu LEAP-a izradila je Nacrt LEAP-a kojeg stavljamo na javni uvid. Javni uvid će trajati mjesec dana u periodu od 13.01.2017.god. do 13.02.2017.god.
U cilju poboljšanja sadržaja Nacrta LEAP-a, pozivamo zainteresirano građanstvo općine Posušje, javne ustanove,institucije i sve poslovne subjekte da izvrše uvid u pripremljeni Nacrt LEAP-a i da svoje primjedbe, sugestije i prijedloge na sve elemente LEAP-a dostave u pismenoj formi Radnoj grupi za izradu LEAP-a na razmatranje i moguće uvažavanje. Vaše prijedloge možete dostaviti direktno u ured 111. Službe za gospodarstvo ili putem meila: opcina.posusje.gs@tel.net.ba s naznakom „prijedlog za nadopunu LEAP-a“.
Nakon završenog javnog uvida izvršit će se analiza pristiglih prijedloga i održat će se Javna rasprava, 20.2.2017.god. u općinskoj vijećnici sa početkom u 12 sati, na izloženi Nacrt sadržaja LEAP-a i sve pristigle prijedloge za poboljšanje izloženog Nacrta LEAP-a. Nakon provedbe Javne rasprave konačan Nacrt LEAP-a će biti upućen u proceduru usvajanja prema općinskom Vijeću općine Posušje.
Sadržaj Nacrta LEAP-a objavljen je na općinskoj web stranici: https://www.opcina-posusje.ba
Općinski Načelnik
Branko Bago
____________________

Nacrt i poziv možete preuzeti sa sljedeće poveznice

LEAP-Posusje-FINALNI NACRT

Javni poziv za LEAP