Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNO HERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: ______________
Posušje, ___________2018. godine

Na temelju članka 19. stavak 2. točka i) Zakona o lokalnoj samoupravi Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 3/09 i 18/11) i članka 24. stavak 1. točka 11. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17), Općinsko vijeće općine Posušje na _______ sjednici, održanoj dana ______________ godine, donijelo je

O D L U K U
o nazivima dijelova naseljenih mjesta i
označavanju objekata brojevima

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se nazivi dijelova naseljenih mjesta i označavanje objekata kućnim brojevima, kao i vođenje registra naseljenih mjesta i kućnih brojeva.

Članak 2.
Na području općine Posušje zakonom su utvrđena sljedeća naseljena mjesta:
Bare,
Batin,
Broćanac,
Čitluk,
Gradac,
Konjsko,
Masna Luka,
Osoje,
Podbila,
Poklečani,
Posušje,
Rastovača,
Sutina,
Tribistovo,
Vinjani,
Vir,
Vrpolje,
Vučipolje,
Zagorje,
Zavelim.

Članak 3.
U naseljenom mjestu Bare utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Badnji,
Bare,
Barzonja,
Borićevac,
Ivandolac,
Varićak.

Članak 4.
U naseljenom mjestu Batin utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Batin I,
Batin II,
Batin III,
Batin IV,
Batin V,
Batin VI
Busari,
Rižinovići,
Šege.

Članak 5.
U naseljenom mjestu Broćanac utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Broćanac,
Vranić,
Cerovi Doci.

Članak 6.
U naseljenom mjestu Čitluk utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Bage,
Biške,
Ćorići,
Čitluk,
Donji Crnogorci,
Gornji Crnogorci,
Mandurići,
Mrvelji,
Ramljaci,
Ričina,
Šušnjari.

Članak 7.
U naseljenom mjestu Gradac utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Begića Doci,
Donji Begići,
Gradac,
Grubišići,
Gornji Begići,
Lipovice,
Orečeva Draga,
Radina Mala,
Sedlića Brig,
Tomilje,
Vranjkov Brig,
Batin II.

Članak 8.
U naseljenom mjestu Konjsko utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Konjsko.

Članak 9.
U naseljenom mjestu Masna Luka utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Masna Luka.

Članak 10.
U naseljenom mjestu Osoje utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Bošnjaci,
Busari,
Mitri,
Tolići,
Šege.

Članak 11.
U naseljenom mjestu Podbila utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Podbila.

Članak 12.
U naseljenom mjestu Poklečani utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Dupovci,
Poklečani,
Donji Poklečani

Članak 13.
Naseljeno mjesto Posušje je podjeljeno na trgove i ulice u skladu s važećom Odlukom o određivanju naziva trgova i ulica u općini Posušje i dijelove naseljenih mjesta:
Bagina Dola,
Bakule,
Brižine,
Donji Jukići,
Gornji Jukići,
Karamatići,
Kovači,
Radovanj,
Ričina,
Tomičići,
Zlopaše.

Članak 14.
Naseljeno mjesto Rastovača je podjeljeno na trgove i ulice u skladu s važećom Odlukom o određivanju naziva trgova i ulica u općini Posušje i dijelove naseljenih mjesta:
Rastovača I,
Rastovača II,
Rastovača III,
Rastovača IV,
Rastovača V,
Rastovača VI,
Rastovača VII,
Rastovača VIII,
Rastovača IX,
Rastovača X,
Rastovača XI,
Rastovača polje.

Članak 15.
U naseljenom mjestu Sutina utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Blaškići,
Dabio,
Donji Vlašani,
Dupovci,
Gornji Vlašani,
Korita,
Nikolići,
Perci,
Šarića Dolac,
Topići,
Zagradina,
Zaušlje.

Članak 16.
U naseljenom mjestu Tribistovo utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Tribistovo.

Članak 17.
U naseljenom mjestu Vinjani utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Vinjani – Dom,
Vinjani – Kućetine,
Vinjani – Tomića Brig,
Vinjani.

Članak 18.
U naseljenom mjestu Vir utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Budimiri,
Čubrina,
Dubrave,
Đereci,
Glavica,
Janjići,
Kadim,
Koštre,
Markići,
Mečet,
Megdan,
Mikulići,
Podstrana,
Polići,
Sutina,
Kućetine.

Članak 19.
U naseljenom mjestu Vrpolje utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Barišići,
Jelica,
Malucanovići,
Marići,
Mukinje,
Oštrc,
Pavkovići,
Petrovići,
Podi,
Šarići,
Tokići,
Poklečani.

Članak 20.
U naseljenom mjestu Vučipolje utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Vučipolje.

Članak 21.
U naseljenom mjestu Zagorje utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Crno Osoje,
Crtanice,
Gornje Jaže,
Jažina Dubrava,
Jelinak,
Jukići,
Jurišići,
Nugli,
Petričušići,
Ploče,
Podjelinak,
Tolušići.

Članak 22.
U naseljenom mjestu Zavelim utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Zavelim.

Članak 23.
Sastavni dio ove Odluke su grafički prikazi dijelova naseljenih mjesta.

Članak 24.
Utvrđivanje kućnih brojeva i vođenje registra kućnih brojeva i naseljenih mjesta obavlja Služba za imovinsko – pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje.

Članak 25.
Označavanje naziva dijelova naseljenih mjesta i označavanje objekata kućnim brojevima obavlja javna ustanova „URBIKOM“ Posušje.

Članak 26.
Općinska urbanističko – građevinska i komunalna inspekcija dužna je pratiti provođenje ove Odluke, kao i vršiti nadzor u smislu otkrivanja i sankcioniranja protupravnih radnji propisanih člankom 33. Zakona o označavanju i evidenciji naseljenih mjesta, ulica, trgova i kućnih brojeva („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 8/13 i 5/17).

Članak 27.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti raniji propis kojim su utvrđeni dijelovi naseljenih mjesta.

Članak 28.
Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u Službenom glasniku općine Posušje.

PREDSJEDNIK

Ivan Lončar

O b r a z l o ž e n j e

Člankom 19. stavak 2. točka i) Zakona o lokalnoj samoupravi Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 3/09 i 18/11) propisano je da Odluku o organizaciji mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta donosi Općinsko vijeće.
Sukladno članku 24. stavak 1. točka 11. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17), Općinsko vijeće u okviru svoje nadležnosti donosi odluke o ustrojstvu mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta.

Općina Posušje ušla je u projekt uspostave adresnog registra, kojim bi adresnim brojem bili označeni svi objekti na području cijele općine Posušje uz uspostavu elektronske baze u koju se unose svi podaci, uključujući i lokaciju objekata.

Slijedom naprijed navedenog, predlaže se Općinskom vijeću donošenje ove Odluke.

 

Grafički prikaz možete pogledati putem poveznice: općina_posušje_za web21.9