JAVNI OGLAS za imenovanje Upravnih vijeća

08. 03. 2018

 

Broj: 01-05-38/18

Posušje, 7.3.2018. godine

 

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 21/12) i članka 6. stavak 1. Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirana tijela općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 7/13 i 4/16), predsjednik Općinskog vijeća općine Posušje, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za imenovanje Upravnih vijeća

I. Objavljuje se javni oglas za imenovanje Upravnih vijeća

 • Centra za socijalni rad Posušje (tri člana)
 • Javne ustanove za komunalne djelatnosti „Urbikom“ Posušje (5 članova)
 • Dječjeg vrtića „Bajka“ Posušje (5 članova, s tim da su tri člana predstavnici osnivatelja i iz reda roditelja djece korisnika usluga vrtića, a dva člana biraju se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića).

II. Opis pozicije:

Upravno vijeće donosi statut ustanove, program rada i razvoja ustanove, nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, predlaže osnivaču promjenu djelatnosti, daje osnivaču i ravnatelju ustanove prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, te donosi odluke i obavlja i druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i statutom ustanove.

 

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja sukladno zakonu.

Imenovane osobe imaju pravo na naknadu sukladno Odluci Općinskog vijeća.

III. Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. Opći uvjeti
  • da je državljanin BiH,
  • da je stariji od 18 godina,
  • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objave upražnjene pozicije,
  • da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX.1. Ustava BiH),
  • da nije osuđivan za kazneno djelo,
  • da nije na položaju u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 21/12),
  • da nema privatni financijski interes u reguliranom tijelu u koji se kandidira u smislu članka 2. točke 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj
 2. Posebni uvjeti
  • visoka ili viša stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja,
  • najmanje 1 godina radnog iskustva
 3. Za kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uvjete, u postupku izbora uzet će se u obzir i sljedeći kriteriji:
  • rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,
  • prilagodljivost timskom radu,
  • komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
  • poznavanje organizacije i djelatnosti ustanove

IV. Ista osoba može biti imenovana:

 • najviše u jedan Nadzorni odbor javnog poduzeća i jedno Upravno vijeće odnosno Školski odbor javne ustanove

ili

 • najviše u dva Upravna vijeća odnosno Školska odbora javnih ustanova

V. U prijavi na javni oglas svaki kandidat dužan je navesti u koje Upravno vijeće se prijavljuje, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti:

 • kopiju osobne iskaznice CIPS
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • dokaz o stručnoj spremi i radnom iskustvu

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene fotokopije (ne starije od šest mjeseci).

Javni oglas će biti objavljen u Večernjem listu, Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke, oglasnoj ploči zgrade Općine i web stranici Općine Posušje           www.opcina-posusje.ba.

Krajnji rok za podnošenje prijave je 14 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.

Prijavu s potrebnim dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

Općina Posušje
Općinsko vijeće
Fra Grge Martića 30

88240 Posušje

„Prijava na Javni oglas za imenovanje Upravnih vijeća“

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

                  Predsjednik Općinskog vijeća

______________

Ivan Lončar

Ostale vijesti iz kategorije

Priznanje izvrsnosti poslovanju Radio Posušja

Priznanje izvrsnosti poslovanju Radio Posušja

Radio Posušje ima tradiciju od 1984. godine i prva je radio postaja koja se oglasila na području današnje županije Zapadnohercegovačke. „S iznimnom tradicijom, iznimnom programskom i tehničkom ekipom koja svaki dan kreira kvalitetan program, pokrivamo područje od...

EUROPSKA UNIJA NASTAVLJA S POTPOROM AKTIVNOM TURIZMU

EUROPSKA UNIJA NASTAVLJA S POTPOROM AKTIVNOM TURIZMU

U okviru projekta „Biciklističke rute za unapređenje prirodne i kulturne baštine Hercegovine i Crne Gore – Cycling Rural“, financiranog od strane Europske unije, u petak 12. ožujka 2021. godine od 14 do 17 sati u hotelu Bigeste u Ljubuškom, biti će organiziran forum...

USVOJENA STRATEGIJU RAZVOJA FEDERACIJE BIH 2021.- 2027.

USVOJENA STRATEGIJU RAZVOJA FEDERACIJE BIH 2021.- 2027.

Vlada Federacije BiH je, na svojoj 256. sjednici održanoj u Sarajevu u četvrtak, 18. veljače 2021. godine usvojila Strategiju razvoja Federacije BiH 2021.- 2027. koja će biti dostavljena Parlamentu FBiH radi razmatranja i konačnog donošenja. Riječ je o integriranom,...

Kreće uređenje platoa nove osnovne škole

Kreće uređenje platoa nove osnovne škole

Sijedom sastanka koji je proteklog petka održan s predstavnicima Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), danas je u Općini Posušje načelnik Ante Begić potpisao Ugovor  o realiziraciji projekta „Uređenje platoa nove Osnovne škole fra Petar Bakula, faza...

Arhiva