JAVNI OGLAS za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva Posušje

09. 03. 2018

 

Broj: 01-05-41/18

Posušje, 9.3.2018. godine

 

Na temelju članka 9. Odluke o objavi javnog oglasa za imenovanje člana (članova) Općinskog izbornog povjerenstva Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 2/18), Predsjednik Općinskog vijeća općine Posušje, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva Posušje

 I. Raspisuje se Javni oglas za imenovanje 1 člana Općinskog izbornog povjerenstva

Posušje (u daljem tekstu: OIP).

II. Mandat člana OIP traje sedam godina i teče od dana davanja suglasnosti Središnjeg izbornog povjerenstva BiH na odluku o imenovanju člana izbornog povjerenstva donesenu od strane nadležnog tijela.

 

III.      Kandidat za člana OIP mora ispunjavati sljedeće uvjete:

a)da je državljanin BiH;

b)da ima pravo glasa;

c)da ima prebivalište na području općine Posušje;

d)da ima završen fakultet, VII/1 stupanj stručne spreme ili završen fakultet bolonjskog sustava studiranja s najmanje 180 ECTS i

e)da posjeduje iskustvo u provedbi izbora.

 

Pod iskustvom u provedbi izbora podrazumijeva se:

a)članstvo u izbornom povjerenstvu i

b)članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.

 

Iznimno od odredbe iz točke III. stavak 1. pod c) ovog Javnog oglasa, član izbornog povjerenstva može biti osoba s prebivalištem iz druge općine, ukoliko nema kandidata, s prebivalištem u općini Posušje, koji ispunjavaju uvjete tražene Javnim oglasom.

Iznimno od odredbe iz točke III. stavak 1. pod e) ovog Javnog oglasa, član izbornog povjerenstva može biti osoba koja ima VII/1 stupanj stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet bolonjskog sustava studiranja s najmanje 180 ECTS, bez izbornog iskustva propisanog točkom III. stavkom 2. ovog Javnog oglasa.

Iznimno od odredbe iz točke III. stavak 1. pod d) ovog Javnog oglasa, član izbornog povjerenstva može biti osoba koja ima završenu višu školu, odnosno VI stupanj stručne spreme ako je potrebno ispoštovati odredbe članka 2.14. stavak (1) Izbornog zakona BiH ili ukoliko nema kandidata koji ispunjavaju uvjete iz točke III.  stavak 1. pod d) ovog Javnog oglasa.

IV. Za člana OIP ne može biti imenovana osoba:

a) koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članaka 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;

b)koja je član najvišeg izvršno-političkog tijela političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, glavni tajnik ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);

c)koja je nositelj izabranog mandata ili je član izvršnog tijela vlasti, osim u slučajevima predviđenim člankom 2.12. stavak 4. Izbornog zakona BiH;

d)koja je izborni kandidat za bilo koju razinu vlasti i

e)kojoj je u posljednje četiri godine izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa, za koju je osobno odgovorna, računajući od dana pravomoćnosti odluke.

V. Sastav izbornog povjerenstva je multietničan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju se tijelo nadležno za provedbu izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.

U sastavu izbornog povjerenstva nastojat će se osigurati da broj članova manje zastupljenog spola bude najmanje 1/3 od ukupnog broja članova.

VI. Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni priložiti:

a)životopis s adresom i kontakt telefonom;

b)ovjerenu kopiju osobne iskaznice CIPS;

c)uvjerenje o prebivalištu (obrazac PBA-3);

d)dokaz o stručnoj spremi odnosno ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi. Ukoliko je diploma stečena nakon 6. travnja 1992. godine, u inozemstvu, dostavlja se i dokaz o izvršenoj nostrifikaciji diplome, osim u slučaju kada postoje potpisani sporazumi između Bosne i Hercegovine i drugih zemalja o uzajamnom priznavanju diploma;

e)dokaz o izbornom iskustvu (Rješenje o imenovanju u OIP ili potvrda OIP koja sadrži podatke o nazivu izbornog povjerenstva i mandatnom razdoblju, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta, u kojem je kandidat bio član biračkog odbora, te podatak da je kandidat bio angažiran u radu biračkog odbora i obavljao ovu dužnost);

f)izjavu o nacionalnom izjašnjenju kandidata s posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, vlastoručno potpisanu i ovjerenu kod nadležnog tijela;

g)izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbama članka 2.3 Izbornog zakona BiH vlastoručno potpisanu i ovjerenu od strane nadležnog tijela (obrazac izjave se može preuzeti s web stranice općine Posušje ili na porti općine).

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene fotokopije (ne  starije od tri mjeseca).

 

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete Javnog oglasa obavit će se intervju.

 

VII.    Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je osam dana od dana objave.

Prijavu s potrebnim dokumentima dostaviti, u zatvorenoj omotnici, osobno ili preporučeno poštom na adresu:

Općina Posušje
Općinsko vijeće
Fra Grge Martića 30

88240 Posušje

„Prijava na Javni oglas za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva – Ne otvaraj“

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Predsjednik Općinskog vijeća

  _________________

  Ivan Lončar

OBRAZAC IZJAVE MOŽETE PREUZETI S POVEZNICE:Obrazac izjave

Ostale vijesti iz kategorije

Održana radionica “Upoznajmo mlade s tradicijom naseg Posušja”

Održana radionica “Upoznajmo mlade s tradicijom naseg Posušja”

Danas je ispred Dječjeg vrtića Bajka u Posušju održana praktična radionica pod nazivom "Upoznajmo mlade s tradicijom naseg Posušja". Radionica je dio manifestacije IX. Posuški kamendani koju su zajednički organizirali Udruga za održivi razvoj Uzor Posušje i Općina...

Poziv na događaj “Cycling Rural Walking Fair”

Poziv na događaj “Cycling Rural Walking Fair”

Sve ljubitelje biciklizma, prirode i outdoor aktivnosti pozivamo da nam se pridruže na prvom “Cycling Rural Walking Fair” koji će se održati u sklopu Street Food Festa u Širokom Brijegu 23.07. - 25.07. 2021. godine u Širokom Brijegu s početkom programa u 17:00 sati....

Arhiva