Temeljem članka 3. točka 1. i članka 29. točka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine FBiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10) i članka 115. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik Općine Posušje“, broj: 1/08, 81/08 i 2/10), na prijedlog Stožera civilne zaštite općine Posušje, načelnik općine Posušje, d o n o s i:   O D L U K U o proglašenju nastanka stanja prirodne nepogode od niskih temperatura-mraza od 19.04. do 22.04.2017. godine na području općine Posušje.   I. Ovom odlukom proglašava se stanje prirodne nepogode od niskih temperatura-mraza na području općine Posušje, koja vremenska nepogoda se dogodila u vremenu od 19.04. do 22.04.2017. godine.   II. Zadužuju se sve općinske službe za upravu i stručne službe Općine Posušje, kao i predstavnici mjesnih zajednica da pruže svu pomoć Općinskom stožeru civilne zaštite i Općinskom Povjerenstvu za procjenu šteta. III. Prestankom razloga za njenim donošenjem, ova odluka će biti stavljena izvan snage.   IV. Odluka stupa na snagu odmah i objavit će se u sredstvima javnog priopćavanja i u „Službenom glasniku Općine Posušje“.   OPĆINSKI NAČELNIK Branko Bago