NAPUTAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANE POTPORE U POLJOPRIVREDI

02. 05. 2018

Na temelju članka 21. i članka 37. stavak (2) Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi  i ruralnom razvitku (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj 8/12, 20/13 i 5/17), članka 63. stavak (3) Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 9/06) i članka 5. stavak (2) Odluke o donošenju Programa utroška sredstava  „Tekući prijenosi za  potpore  u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku“  utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 3/18), uz Suglasnost Vlade Županije Zapadnohercegovačke, Ministar gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke,  d o n o s i
NAPUTAK
ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANE POTPORE U POLJOPRIVREDI

POGLAVLJE I.   OPĆE ODREDBE


Članak 1.
(Opće odredbe)

(1) Ovim Naputkom propisuju se opći i posebni uvjeti  koje  moraju  ispuniti  fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: klijenti) za ostvarivanje prava na novčane potpore u  poljoprivredi (u daljnjem tekstu: potpore), uređuje postupak za ostvarivanje prava na potpore, propisuje potrebna dokumentacija i obrasci, obveze koje klijent mora ispuniti prije prijama potpora i obveze koje klijent mora ispuniti nakon prijama potpore.
(2) Potpore su usmjerene prema Modelu potpore proizvodnjama koje obuhvaćaju proizvodnje od vitalnog interesa, animalnu proizvodnju i biljnu proizvodnju, te Modelu  ostalih vrsta potpora u okviru kojeg se potiču investicije u poljoprivredi, okrupnjavanje i unaprjeđenje proizvodnje, potpora organizacijama i udrugama i potpora za organizirani otkup i prijevoz mlijeka.
(3) Ministar gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Ministar) zadržava pravo usklađivanja visine  potpore u okviru jedne namjene, kako se predviđena sredstva za istu ne bi prekoračila sukladno članku 5. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za potpore u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku“ utvrđenih proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Program),  („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 3/18)
(4) Ako se pojavi potreba Ministar odlučuje o prebacivanju sredstava iz jedne namjene u drugu.

 

Članak 2.

(Uvjeti za ostvarivanje potpora u proizvodnji)

(1) Pravo na ostvarivanje potpora za proizvodnju imaju klijenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
a) da su registrirani za poljoprivrednu djelatnost i upisani u Registar poljoprivrednih  gospodarstava odnosno Registar klijenata ( u daljnjem tekstu: Registri), sukladno Zakonu   o   poljoprivredi  ( „Službene novine F BiH, br. 88/07, 4/10, 27/12 i 7/13),
b) da imaju prebivalište ili sjedište na području Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Županija),
c) da ostvaruju proizvodnju na području Županije,
d) klijenti koji sukladno Programu i Naputku za ostvarivanje prava na novčane potpore u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: Naputak) dostave odgovarajuću dokumentaciju,
e) klijenti koji ispune uvjete propisane Programom i Naputkom.
(2) Posebni uvjeti za ostvarenje prava na potporu definirani su pojedinačno za svaku vrstu potpora.
Članak 3.
(Ostvarivanje prava na potpore u proizvodnji)

(1) Klijent koji ispunjava opće i posebne kriterije propisane Programom i Naputkom podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na potporu i potrebnu dokumentaciju Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke ( u daljnjem tekstu: Ministarstvo), u roku koji je propisan za svaku vrsta potpora.
(2) Dokumentacija klijenta, dostavljena uz zahtjev Ministarstvu, uvodi se u djelovodnik predmeta i akata i trenutkom upisa postaje službena dokumentacija sa kojom se postupa sukladno Uredbi o uredskom poslovanju tijela uprave i službi za upravu Županije Zapadnohercegovačke (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 11/09) i Naputku o načinu obavljanja  uredskog poslovanja u tijelima  uprave i službama za upravu u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 14/09 i 6/14).
(3) Nakon obrade i provjere dostavljene dokumentacije, Ministarstvo  donosi rješenja o odobravanju  potpora u propisanim rokovima za zahtjeve  koji se pravovremeni, utemeljeni i potpuni i primjerak rješenja dostavljaju  Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke ( u daljnjem tekstu: Ministarstvu financija),  uz obračune na propisanim obrascima za svaku vrstu potpora  koji su sastavni dio Naputka, radi konačne isplate.
(4) Za Zahtjeve koji su nepravovremeni, neutemeljeni ili nepotpuni Rješenjem će se odbiti. Za Zahtjeve koji se Rješenjem odbijaju klijent nema pravo žalbe, ali može pokrenuti Upravni spor kod Županijskog suda Županije Zapadnohercegovačke u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.
(5) Sastavni dio ovog Naputka su obrasci obračuna:
a) PVI/1 – uzgoj muznih krava,
b) PVI/2 -držanje pčelinjih društava,
c) PPVI/OP-proizvodnja povrća od vitalnog interesa i ostalo povrće,
d) AP/1 uzgoj koka nesilica,
e) AP/2 uzgoj brojlera,
f) AP/3 proizvodnja jednodnevnih pilića i
g) P/S -proizvodnja u plastenicima/staklenicima.
POGLAVLJE II.  MODELI POTPORA
Članak 4.
(Model potpora)

Potpore su  usmjerene  prema slijedećim modelima:
a) Model potpore proizvodnji,
b) Model ostalih vrsta potpora.
Članak 5.
(Model potpore proizvodnji)

Pravo na potporu proizvodnji može se ostvariti za:
a) proizvodnje od vitalnog interesa za Županiju (uzgoj muznih krava; držanje pčelinjih društava i proizvodnja povrća u svježem stanju),
b) animalnu proizvodnju (uzgoj koka nesilica za proizvodnju konzumnih jaja, uzgoj brojlera i proizvodnju jednodnevnih pilića) i
c) biljnu proizvodnju (ostalo povrće).
Članak 6.
(PVI/1 – Uzgoj muznih krava)

(1) Pravo na potporu za uzgoj muznih krava  imaju klijenti koji:
a) posjeduju od 4 do 20 muznih krava.
b) su Ministarstvu odnosno Zavodu za poljoprivredu Županije  Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekst: Zavod) prijavili proizvodnju od 15.01.2018. do 16.02.2018. godine,
(2) Potpora za uzgoj muznih krava iznosi do 110,00 KM/komadu.
(3) Zahtjev za potporu Ministarstvu klijent podnosi do 25.05.2018. godine uz  slijedeću dokumentaciju:
a) Zapisnik o broju muznih krava,
b) kopije stočnih putovnica (pasoša).
(4) Ministarstvo će Ministarstvu financija do 25.06.2018. godine dostaviti rješenja o ostvarivanju prava na potpore i obračun na  obrascu PVI/1.
(5) U slučaju nedostatka sredstava i nemogućnosti prebacivanja istih sa drugih pozicija, potpora se proporcionalno smanjuje sukladno prispjelim i odobrenim zahtjevima.
Članak 7.
(PVI/2 – Držanje pčelinjih društava )

(1) Pravo na potporu za držanje pčelinjih društava imaju klijenti koji:
a)  u vlasništvu imaju najmanje 30 do najviše 150 pčelinjih društava,
b) su Ministarstvu odnosno Zavodu prijavili proizvodnju od 15.01.2018. do 16.02.2018. godine.
(2) Visina potpore za držanje pčelinjih društava iznosi do 6,00 KM/košnici.
(3) Zahtjev za potporu Ministarstvu  klijent podnosi do 08.06.2018. godine. Uz Zahtjev prilažu Zapisnik o broju pčelinjih društava.
(4) Ministarstvo će Ministarstvu financija do 06.07.2018. godine dostaviti rješenja o ostvarivanju prava na potpore i obračun na  obrascu PVI/2.
(5) U slučaju nedostatka sredstava i nemogućnosti prebacivanja istih sa drugih pozicija,  potpora se proporcionalno smanjuje sukladno prispjelim i odobrenim zahtjevima.

Članak 8.
( Proizvodnja povrća od vitalnog interesa)

U proizvodnji povrća od  vitalnog interesa potiče se: krumpir, crveni i bijeli luk, rajčica i kupusnjače.  Uvjeti i način ostvarenja novčane potpore propisani su u članku 13. ovog Naputka.
Članak 9.
(AP/1 Uzgoj koka nesilica za proizvodnju konzumnih jaja)

(1) Pravo na potpore za uzgoj koka nesilica za proizvodnju konzumnih jaja imaju pravne osobe i obrti koji:
a) u vlastitoj proizvodnji imaju minimalno 1.000 do najviše  5.000 komada koka nesilica,
b) su od 01.01.2017. do 01.07.2018. godine imali minimalno jednog uposlenog (plaćene obveze za mirovinsko i zdravstveno)
(2) Potpora za uzgoj koka nesilica iznosi do 1,00 KM/kom.
(3) Zahtjev za potporu Ministarstvu klijent podnosi  do 21.08.2018. godine uz slijedeću dokumentaciju:
a)  dokaz o provedenim veterinarsko-zdravstvenim mjerama u tijeku  uzgoja,
b)  potvrdu da nema neizmirenih poreznih obveza za 2017. godinu,
c)  rješenje o registraciji,
d) obrazac 2001-Specifikacija za isplatu plaća.
(4  Djelatnici Ministarstva, odnosno Zavoda će do 03.09.2018. godine kod klijenta  sačiniti Zapisnik o broju koka nesilica i uložiti ga u predmet
(5) Ministarstvo će Ministarstvu financija dostaviti do 21.09.2018. godine rješenja o isplati potpora za uzgoj koka nesilica za proizvodnju konzumnih jaja i obračun na  obrascu AP/1.
(6) U slučaju nedostatka sredstava i nemogućnosti prebacivanja istih sa drugih pozicija, potpora se proporcionalno smanjuje sukladno prispjelim i odobrenim zahtjevima.

Članak 10.

(AP/2 Uzgoj brojlera)

(1) Pravo na potporu imaju pravne osobe i obrti koji su:
a)  od 01.08.2017. do 01.08.2018. godine uzgojili  i prodali  najmanje 5.000 do najviše 10.000 komada brojlera,
b)  u sustavu PDV-a
c) od 01.01.2017. do 01.08.2018. godine imali minimalno jednog uposlenog (plaćene obveze za mirovinsko i zdravstveno).
(2) Potpora za uzgoj brojlera iznosi do 1,00 KM/kom.
(3) Zahtjev za potporu Ministarstvu klijent podnosi do 21.08.2018. godine uz slijedeću dokumentaciju:
a)  dokaz o provedenim veterinarsko-zdravstvenim mjerama u tijeku uzgoja,
b)   račun o nabavci jednodnevnih pilića (prema važećem zakonu),
c)  računi da su brojleri  prodani (prema važećem zakonu),
d)  potvrdu da nema neizmirenih poreznih obveza za 2017. godinu,
e) rješenje o registraciji,
f) obrazac 2001-Specifikacija za isplatu plaća.
(4) Ministarstvo će Ministarstvu financija do 21.09.2018. godine dostaviti rješenja o ostvarivanju potpora za uzgoj brojlera  i obračun na obrascu AP/2.
(5) U slučaju nedostatka sredstava i nemogućnosti prebacivanja istih sa drugih pozicija, potpora se proporcionalno smanjuje sukladno prispjelim i odobrenim zahtjevima
Članak 11.
(AP/3 –  Proizvodnja jednodnevnih pilića)

(1) Pravo na potporu imaju pravne osobe koji su:
a) od 01.08.2017. do 01.08.2018. godine proizveli i prodali najmanje 100.000 do najviše 300.000  komada jednodnevnih pilića,
b)  u sustavu PDV-a
c)  od 01.01.2016. do 01.08.2017. godine imali minimalno jednog uposlenog. (plaćene obveze za mirovinsko i zdravstveno).
(2) Potpora za uzgoj jednodnevnih pilića iznosio do 0,10 KM/kom.
(3) Zahtjev za potporu Ministarstvu klijent podnosi  do 21.08.2018. godine uz slijedeću dokumentaciju:
a) rješenje o registraciji,
b) dokaz o provedenim veterinarsko-zdravstvenim mjerama,
c) računi o nabavci rasplodnih jaja (prema važećem zakonu),
d)   računi da su pilići prodani (prema važećem zakonu),
e)   potvrdu da nema neizmirenih poreznih obveza za 2017. godinu,
f)   obrazac 2001-Specifikacija za isplatu plaća.
(4) Ministarstvo će Ministarstvu financija do 21.09.2018. godine dostaviti rješenja o ostvarivanju potpora za proizvodnju jednodnevnih pilića i obračun na  obrascu AP/3.
(5) U slučaju nedostatka sredstava i nemogućnosti prebacivanja istih sa drugih pozicija, potpora se proporcionalno smanjuje sukladno prispjelim i odobrenim zahtjevima

 

Članak  12.
(Biljna proizvodnja)

U biljnoj proizvodnji, osim povrća navedenog u članku 8. ovoga Naputka, potiče se proizvodnja mrkve, lubenice, paprike i dinje.
Članak 13.
(PPVI/OP Povrće-ukupno)

(1) Pravo na potporu proizvodnji iz članka 8. i članka 12. ovog Naputka imaju klijenti koji su:
a) Ministarstvu odnosno Zavodu prijavili proizvodnju od 15.01.2018. do 23.03.2018. godine,
b) zasadili minimalno 1 ha povrća.
(2) Potpora za proizvodnju povrća iznosi do 500,00 KM/ha.
(3) Klijent podnosi Ministarstvu Zahtjev za potporu do 26.10.2018. godine uz sljedeću  dokumentaciju:
a) zapisnik  o veličini  površine koja je zasađena i  vrsti kulture,
b) rješenje o upisu u  Fitoevidenciju (koji su zasadili do 0,5 ha), odnosno rješenje o upisu u Fitoregistar (koji su zasadili više od 0,5 ha)-za proizvođače krumpira
c) račun o nabavci sadnog materijala za krumpir, osim za klijente koji sade krumpir  iznad osamsto metara nadmorske visine. Uz fiskalni račun moraju  priložiti i pisani račun (račun ne može biti pisan kemijskom olovkom) na ime kupca. Za nabavku sjemenskog krumpira priznat će se maksimalno četiri  računa.
(4) Minimalni utrošak sjemenskog  krumpira je 1500 kg/ha.
(5) Ministarstvo će Ministarstvu financija do 07.12.2018. godine dostaviti rješenja o ostvarivanju potpora za proizvodnju povrća u svježem stanju   i obračun na  obrascu PPVI/OP.
(6) U slučaju nedostatka sredstava i nemogućnosti prebacivanja istih sa drugih pozicija,  potpora se proporcionalno smanjuje sukladno prispjelim i odobrenim zahtjevima.

Članak 14.
(P/S Proizvodnja u plastenicima/staklenicima)

(1) Pravo na potporu imaju klijenti koji su Ministarstvu odnosno Zavodu prijavili proizvodnju od 15.01.2018. do 23.03.2018. godine,
(2) Minimalna površina koja se potiče iz stavka (1)  ovog  članka je 500 m2,
(3)Potpora za plastenike odnosno staklenike iznosi do 0,30 KM/m2.
(4)Klijent podnosi Ministarstvu zahtjev za potporu  do 26.10.2018. godinu. Uz zahtjev su dužni priložiti Zapisnik o veličini plastenika odnosno staklenika.
(5)Ministarstvo gospodarstva će Ministarstvu financija do 08.12.2018. godine dostaviti rješenja o ostvarivanju  potpora za proizvodnju u plastenicima odnosno staklenicima i obračun na obrascu P/S.
(6)U slučaju nedostatka sredstava i nemogućnosti prebacivanja istih sa drugih pozicija, potpora se proporcionalno smanjuje sukladno prispjelim i odobrenim zahtjevima.
Članak 15.
(Model ostalih vrsta potpora)

(1) U okviru modela ostalih vrsta potpora  potiču se:
a)   investicije u poljoprivredi,
b)  okrupnjavanje i unaprjeđenje proizvodnje,
c) organizacije i udruge koje su u funkciji razvoja poljoprivrede na području Županije,
d)  organizirani otkup i prijevoz mlijeka.
(2) Nakon obrade i provjere dostavljene dokumentacije u okviru modela ostalih vrsta potpora, Ministar donosi Odluku o odobravanju sredstava na temelju podnesenih aplikacija.
Članak 16.
(Potpora investicijama u poljoprivredi)

(1) Potpora se odnosi na investicije u skladišta za pakirnice i sortirnice za smještaj, čuvanje i plasman povrća.
(2) Pravo na potporu imaju zemljoradničke zadruge koje :
a) imaju minimalno 100 članova,
b) imaju  Projekt (Program) iz stavka (1) ovog članka.
(3) Zahtjev se dostavlja do 01.06.2018. godine. Uz Zahtjev se prilaže:
a)  rješenje o registraciji,
b) dokaz o članstvu iz stavka (2) točke a) ovoga članka,
c) Projekt (Program) o investicijskom ulaganju.
(4) Odluku o ostvarivanju prava i visini potpore za dostavljene Projekte (Programe) donosi  Ministar.
(5) Ministarstvo će Ministarstvu financija do 02.07.2018. godine dostaviti odluke za odobravanje potpora za investicije u poljoprivredi.
(6) Za odobrena sredstva zemljoradničke zadruge Ministarstvu su obvezne podnijeti  izvješće do devedeset (90) dana od dana dobivanja istih.
Članak 17.
(Okrupnjavanje i unaprjeđenje proizvodnje)

(1) Potpora se odnosi na:
a)  okrupnjavanje zemljišta,
b)  unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje.
(2)Potporu ostvaruju klijenti koji okrupnjavaju zemljište, unaprjeđuju i proširuju  poljoprivrednu proizvodnju (biljnu i animalnu), kako  bi povećali produktivnost proizvodnje, a time postali i konkurentni na  tržištu.
(3) Uz Zahtjev klijent dostavlja:
a) Program aktivnosti vezan za okrupnjavanje, odnosno unapređenje poljoprivredne proizvodnje.
(4)  Zahtjev se dostavlja do 31.08.2018.godine.
(5)  Odluku o ostvarivanju prava i visini potpore za dostavljene Programe donosi Ministar.
(6) Ministarstvo će Ministarstvu financija do 01.10.1018. godine dostaviti odluke za odobravanje potpora.
(7) Za odobrena sredstva klijenti su Ministarstvu obvezni podnijeti  izvješće  do devedeset (90) dana od dana dobivanja istih.

Članak 18.
(Potpora organizacijama i udrugama)

(1) Pravo na potporu imaju organizacije i udruge koje su u funkciji razvoja poljoprivrede na području Županije.
(2) Zahtjev za ostvarivanje potpora klijenti podnose Ministarstvu  do 26.10.2018. godine uz slijedeću dokumentaciju:
a) Program aktivnosti sa planiranim sredstvima i očekivanim rezultatima,
b) Rješenje o registraciji,
(3) Odluku o ostvarivanju prava i visini potpore za dostavljene Programe donosi Ministar.
(4)Ministarstvo će Ministarstvu financija do 30.11.2018. godine dostaviti odluke za odobravanje potpora za organiziranje poljoprivrednika.
(5) Za odobrena sredstva udruge i zemljoradničke zadruge Ministarstvu su obvezne podnijeti izvješće do devedeset (90) dana od dana dobivanja istih.
Članak 19.
(Potpora  organiziranom otkupu i prijevozu mlijeka)

(1) Pravo na potporu imaju pravne osobe koje organiziraju  otkup  i prijevoz mlijeka na području Županije i imaju minimalno pet sabirnih mjesta.
(2) Zahtjev za potporu Ministarstvu klijent podnosi do 26.10.2018.  godine uz slijedeću dokumentaciju:
a) Rješenje o registraciji,
b)   Listu sabirnih mjesta sa ukupnim brojem kooperanata,
c)   Izvješće o mjesečnim troškovima otkupa i prijevoza mlijeka od 01.09.2017. godine do  31.05.2018. godine.
(3) Odluku o ostvarivanju prava i visini potpore za organizirani otkup i prijevoz mlijeka donosi Ministar sukladno broju sabirnih mjesta i kooperanata na sabirnim mjestima te ukupnih troškova prijevoza mlijeka.
(4) Ministarstvo će Ministarstvu financija do 01.12.2018. godine dostaviti Odluke o ostvarivanju potpora za organizirani otkup i prijevoz mlijeka.
Članak 20.
(Sredstva pričuve)

Sredstva pričuve koristit će se za žurne i nepredviđene izdatke koji  se pojave tijekom proračunske godine. Sredstva pričuve koristit će se i za izdatke koji nisu obuhvaćeni Programom i Naputkom, a u skladu su sa Zakonom o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku, („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 8/12, 20/13 i 5/17),   na temelju pojedinačnih Zahtjeva klijenata  i Odluka koje Ministar donosi.

 
POGLAVLJE III.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
(Obveze klijenta)

(1) Klijent je dužan  dobivena sredstva namjenski koristiti i dosljedno se pridržavati preuzetih obveza.
(2) Ako kod klijenata koji su potpisali Izjavu o držanju životinja u proizvodnji  dođe do promjena iz opravdanih razloga  (ozljede životinje, gubitak mliječnosti, uginuće i dr.)  obvezni su prijaviti promjene veterinarskoj stanici i Ministarstvu u roku od 8  dana.
(3) Klijent je dužan vratiti novčana sredstva ako su dobivena na temelju lažno prikazanih činjenica, na temelju lažne dokumentacije ili  ako su nenamjenski utrošena.
(4) Novčana sredstva će se vratiti zajedno sa zakonom predviđenim zateznim kamatama, u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja, kojim mjerodavni županijski poljoprivredni inspektor  naređuje klijentu povrat novčanih sredstava.
(5) Sredstva koja su vraćena na temelju stavka (3) ovog članka  prihod su Proračuna Županije.
(6) Ukoliko klijent nakon što dobije sredstava za potporu,  učini prekršaj iz čl. 34. Zakona o novčanim potporama poljoprivredi i ruralnom razvitku  gubi pravo aplicirati za bilo koju vrstu potpora za razdoblje od pet (5) godina, računajući od dana povrata novčanih sredstava naloženih rješenjem.

Članak 22.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Naputak stupa na snagu danom dobivanja  suglasnosti od Vlade Županije Zapadnohercegovačke i bit će objavljen u “Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke“.

 

Ministar
Dario Sesar
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Broj: 05-06-02-703/18
Posušje, 22.03.2018.  godine

Ostale vijesti iz kategorije

ZIMSKO PRSKANJE VOĆAKA I VINOVE LOZE

Preventivna mjera suzbijanja niza bolesti voćaka i vinove loze u vrijeme mirovanja i pred samo kretanje vegetacije je plavo prskanje bakrenim preparatima. Primjenom bakrenih preparata  suzbijaju se ekonomski najznačajnije bolesti koštičavih voćaka koje...

Zimska rezidba voćaka

Zimska  rezidba voćaka Nekoliko godina nakon sadnje voćaka, većina istih izraste u visinu ili postane neugledno grmlje. Za bolji prinos  voća voćku je potrebno redovito i pravilno orezivati. Rezidbu započnite čišćenjem, odnosno orezivanjem grana koje su se...

Priprema voćnjaka za zimu

  Zima je na pragu. Potrebno je pripremiti voćna stabla kako bi uspješno prebrodila hladno godišnje doba. U stablima se događa čitav niz procesa kojima se voćka prilagođava periodu mirovanja. Očiti primjer za to je berba plodova i opadanje lišća. Nakon berbe, u...

Arhiva