Održan sastanak članova Stožera civilne zaštite općine Posušje

22. 12. 2022

U uredu načelnika općine Posušje održan je sastanak članova Stožera civilne zaštite općine Posušje.

Nakon razmatranja i usvajanja zapisnika s prethodne sjednice usvojen je Plan utroška prikupljenih i neutrošenih sredstava po osnovu posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća koja će biti realizirana u 2023. godini. Ovim planom je utvrđena raspodjela prihoda koji se prikupe na poseban transakcijski račun pod nazivom „Sredstva za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća za troškove provođenja žurnih i preventivnih mjera zaštite i spašavanja, osposobljavanje i poduka pripadnika civilne zaštite te sve druge aktivnosti vezane uz sustav zaštite i spašavanja“.

Također, na održanoj sjednici usvojen je Program rada Općinskog stožera civilne zaštite za 2023. godinu, te su predstavljena izvješća o radu u 2022. godini od strane PVP Posušje i Službe za zaštitu i spašavanje sa visina HGSS Stanica Posušje. U izvješćima je istaknuto kako je u ovoj godini bilo manje požara i intervencija u spašavanju.

Između ostalog članovi stožera su informirani oko novčane pomoći za sanaciju posljedica od požara u Parku prirode Blidinje od strane viših razina vlasti – Federalnog stožera civilne zaštite, Županijskog stožera civilne zaštite i Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

S ovog sastanka su još jednom upućene riječi zahvale svima onima koji su na bilo koji način sudjelovali u gašenju požara u Parku prirode Blidinje, kao i na ovoj novčanoj potpori od strane institucija koja će poslužiti za pokrivanje jednog dijela troškova i sanaciju opožarenog područja.

Skip to content