J A V N I O G L A S za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Posušje putem javnog nadmetanja – licitacije

Na temelju članka 363. stavak 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj: 66/13 i 100/13), članka 2. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općina i gradova („Službene novine F BiH“, broj: 17/14) i 8. Odluke o načinu i uvjetima prodaje građevinskog zemljišta („Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 3/19), Općinski načelnik općine Posušje, raspisuje:

Javni oglas možete preuzeti sa sljedeće poveznice