Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijske pomoći subjektima iz poljoprivredno-prehrambenog sektora

26. 10. 2020

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći subjektima iz poljoprivredno-prehrambenog sektora
Temeljem člana 30. stavke (1) Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima gospodarstva Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19 (“Službene novine Federacije“ BiH, broj 74/20), Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva


r a s p i s u j e
JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU FINANCIJSKE POMOĆI SUBJEKTIMA IZ POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG SEKTORA


I
Predmet Javnog poziva je podnošenje prijava radi dodjele financijske pomoći ugroženim subjektima iz poljoprivredno-prehrambenog sektora u okolnostima izazvanim pandemijom COVID-19 koja se uplaćuju na račun korisnika financijske pomoći prema kriterijima propisanim ovim Javnim pozivom.
II
Pravo sudjelovanja po ovom Javnom pozivu imaju izvozno orijentirana gospodarska društva, zadruge, obrti i drugi pravni subjekti koji su ostvarili izvoz preko 30% od ukupnog prihoda u prethodnoj godini (vlastita proizvodnja, otkup ili prerada poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa teritorije Federacije BiH) i to:
• meso i prerađevine od mesa (goveđe, svinjsko, ovčje i kozje),
• mlijeko i prerađevine od mlijeka,
• meso peradi i njihove prerađevine,
• ribe (morske i slatkovodne) i njihove prerađevine,
• voće i prerađevine od voća,
• grožđe i masline i njihove prerađevine,
• povrće i njihove prerađevine,
• med i drugi pčelarski proizvodi,
• ljekovito i aromatično bilje i njihove prerađevine,
• gljive i njihove prerađevine.
III
Za realizaciju ovog Javnog poziva osigurana su sredstva u iznosu od 10.000.000 KM iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Maksimalni dozvoljeni iznos financijske pomoći koji se može dodijeliti jednom korisniku po ovom Javnom pozivu ne može preći iznos od 700.000 KM.
U slučaju da su ukupni zahtjevi za dodjelu financijske pomoći kvalificiranih korisnika za izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz točke II ovog javnog poziva koji imaju pripadajuće šifre djelatnosti veći od ukupno osiguranih financijskih sredstava, izvršit će se proporcionalno smanjenje.
IV
Za prijavu na ovaj Javni poziv korisnik mora ispunjavati slijedeće opće uvjete:
• da ima sjedište na teritoriju Federacije BiH,
• da je u prethodnoj godini ostvario izvoz preko 30% od ukupnog prihoda u toj godini,
• da nije smanjio broj radnika u periodu do 31.12.2020. godine u odnosu na broj zaposlenih na dan 30.09.2020.godine.
Ako korisnik pomoći djeluje u više sektora, pravo na financijsku pomoć može ostvariti samo od jednog ministarstva.
V
Pored navedenih općih uslova iz tačke IV ovog Javnog poziva, korisnik mora ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

 1. da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) odnosno Registar klijenata (RK);
 2. da je registriran kao pravno lice, zadruga, obrt i drugi pravni subjekti iz poljoprivredno-prehrambenog sektora;
 3. da je ostvario izvoz preko 30% od ukupnog prihoda u toj godini za koju su dostupni službeni godišnji finansijski izvještaji društva i da je većinski vlasnik pravnog lica – izvoznika državljanin BiH;
 4. da je izvršio vlastitu proizvodnju, odnosno otkup ili preradu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda s teritorija Federacije BiH iz tačke II ovog Javnog poziva;
 5. za zadrugu – da je izvršila zadružnu reviziju u skladu s Općim zakonom o zadrugama BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 18/03), a za novoformirane zadruge da je upisana u sudski registar.
  VI
  Neprihvatljivim korisnicima finansijske pomoći u skladu sa ovim Javnim pozivom smatraju se:
 6. korisnici koji su u stečaju ili nad kojima je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
 7. korisnici kojima je upućen zahtjev odnosno nalog za povrat dodijeljenih proračunskih sredstava iz prethodnog perioda, a koji do dana podnošenja zahtjeva nije realiziran;
 8. korisnici koji su nakon 01.08.2020. godine isplatili dividendu/dobit iz prethodnih godina, osim ako je dividenda isplaćena u obliku dionica korisnika pomoći;
 9. korisnici koji imaju dospjele, a neizmirene obaveze po osnovu doprinosa, direktnih i indirektnih poreza, zaključno sa 30.06.2020. godine, a za koje nisu zaključeni sporazumi o obročnom plaćanju duga i/ili koji uredno ne izmiruju dospjele obaveze po zaključenom sporazumu;
 10. korisnici čiji su glavni računi na koje im se finansijska pomoć isplaćuje, na dan podnošenja zahtjeva blokirani radi provođenja izvršenja na novčanim sredstvima;
 11. gospodarska društva sa većinskim državnim kapitalom kao i javna poduzeća na bilo kojem nivou u Federaciji BiH.
  VII
  Finansijska pomoć korisnicima u poljoprivredno-prehrambenom sektoru po ovom Javnom pozivu će se dodijeliti na osnovu sljedećih kriterija:
 12. vrijednost izvoza u periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine i to procentualnog učešća u izvozu, formalno ispravnih pojedinačnih zahtjeva u odnosu na ukupnu vrijednost izvoza svih formalno ispravnih zahtjeva za vrijednost vlastite proizvodnje, otkupljenih ili prerađenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa teritorija Federacije BiH. Na osnovu dobijenog procentualnog iznosa, izračunava se iznos sredstava financijske pomoći za svakog podnositelja zahtjeva i to do 60% iznosa od ukupno raspoloživih finansijskih sredstava iz tačke III stav 1. ovog Javnog poziva;
 13. broj zaposlenih radnika kod korisnika na dan 30.09.2020. godine i to na bazi procentualnog učešća formalno ispravnih pojedinačnih zahtjeva korisnika u odnosu na ukupan broj radnika u gospodarskim društvima, zadrugama, obrtima i drugim pravnim subjektima iz poljoprivredno-prehrambenog sektora čiji je zahtjev formalno ispravan. Na osnovu dobijenog procentualnog iznosa, izračunava se iznos sredstava finansijske pomoći za svakog podnosioca zahtjeva i to do 40% iznosa od ukupno raspoloživih financijskih sredstava iz tačke III stav 1. ovog Javnog poziva.
  VIII
  Za sudjelovanje na ovom Javnom pozivu korisnik je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 14. Prijavu na Javni poziv,
 15. Aktualni izvod iz sudskog registra ili Rješenje o registraciji (ne stariji od 30 dana),
 16. Osobnu iskaznicu i potvrda/uvjerenje o prebivalištu vlasnika, odnosno odgovorne osobe za zadruge,
 17. Dokaz o izmirenim obvezama na dan 30.06.2020. godine ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH odnosno kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH (za obveznike PDV-a),
 18. Financijski izvještaj o poslovanju za 2019. godinu,
 19. Knjigovodstvenu ispravu kao dokaz o proizvedenim odnosno otkupljenim ili prerađenim poljoprivrednim proizvodima sa područja Federacije BiH,
 20. Jedinstvena carinska deklaracija – JCI obrazac sa pripadajućom dokumentacijom za izvezenu robu,
 21. Za zadruge i potvrdu o izvršenoj zadružnoj reviziju koju izdaje Federalni zadružni savez (ne stariju od dvije godine), a za novoformirane zadruge dokaz o upisu u sudski registar,
 22. Spisak zaposlenika iz matične evidencije aktivnih osiguranika na dan 30.09.2020. godine,
 23. Financijski izvještaj o poslovanju u prvih šest mjeseci 2020. godine,
 24. Uvjerenje nadležnog organa da nije u stečaju ili da nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije,
 25. Izjava potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom, da nije korisnik dodijeljenih budžetskih sredstava iz prethodnog perioda za koja je upućen zahtjev, odnosno nalog za povrat ili ukoliko jeste da je do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu finansijske pomoći realizovao isti,
 26. Izjava potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom, da nakon 01.08.2020. godine nije isplaćena dividenda kroz dobit iz prethodnih godina, osim ako je dividenda isplaćena u obliku dionica korisnika pomoći,
 27. Izjava potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom da će korisnik finansijsku pomoć ostvariti samo kod jednog ministarstva,
 28. Izvještaj Centralne banke BiH kojim se dokazuje da na dan podnošenja zahtjeva glavni račun na koji se treba uplatiti finansijska pomoć nije blokiran.
  Svi podneseni dokumenti moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.
  IX
  Ovaj Javni poziv će biti objavljen na internet stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
  X
  Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja obavijesti o objavi Javnog poziva u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i „Dnevni list“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
  XI
  Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se preporučeno putem pošte na adresu:
  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  Ul. Hamdije Čemerlića br. 2
  71 000 Sarajevo
  sa naznakom: „Prijava na Javni poziv za dodjelu financijske pomoći subjektima iz poljoprivredno-prehrambenog sektora radi provođenja interventnih mjera za podršku sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije u okolnostima pandemije COVID -19“

Ostale vijesti iz kategorije

POSUŠANI NA OBLJETNICI PADA VUKOVARA

POSUŠANI NA OBLJETNICI PADA VUKOVARA

Izaslanstvo općine Posušje na čelu s načelnikom Brankom Bagom u pratnji koordinacije posuških udruga proisteklih iz Domovinskog rata posjetilo je grad Vukovar uoči 29. obljetnice njegovog tragičnog pada u srbočetničke ruke. Ovom prilikom poklonili su se žrtvama na...

U tijeku primopredaja biračkog materijala

U tijeku primopredaja biračkog materijala

U tijeku su završne radnje pred sutrašnje otvaranje birališta. Cijelo poslijepodne članovi biračkih odbora preuzimaju sve potrebne materijale, te vrše uređenje biračkih mjesta kako bi u 7:00 sati ona mogla biti otvorena. Birači s područja općine Posušje glasovat će na...

POSUŠKI TROJAC NA EUROPSKOM PRVENSTVU

POSUŠKI TROJAC NA EUROPSKOM PRVENSTVU

Taekwondo Savez Bosne i Hercegovine je domaćin Europskog seniorsko prvenstva u olimpijskim kategorijama i Europskog kadetskog prvenstva. Seniorsko Prvenstvo će se održati u Sarajevu 10. i 11. Studenog 2020. godine a na njemu će nastupiti najbolji borci iz cijele...

Obavijest biračima s područja općine Posušje

Obavijest biračima s područja općine Posušje

Obavijest biračima s područja općine Posušje Općinsko izborno povjerenstvo Posušje izvješćuje birače da su na predstojećim lokalnim izborima obvezni ispravno nositi zaštitnu masku, dezinficirati se, te održavati propisanu socijalnu distancu. Biračima koji su pozitivni...