Javni oglas za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnih prostorija

28. 10. 2019

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 01-568/19

Posušje, 28.10.2019. godine

Na temelju članka 7. Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu davanja u zakup nekretnina kojima raspolaže općina Posušje (“Službeni glasnik općine Posušje”, broj: 5/15) i točke V. Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostorija(“Službeni glasnik općine Posušje”, broj: 5/19),  Općinski načelnik općine Posušje raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnih prostorija

I. Naziv i sjedište vlasnika poslovnih prostorija

Općina Posušje, fra Grge Martića 30, 88240 Posušje

II. Podaci o predmetu zakupa

Poslovne prostorije koje su predmet ovog javnog oglasa čine jedinstvenu cjelinu. Eventualne prijave koje se ne budu odnosile na sve objekte kao jedinstvenu cijelinu smatrat će se nepotpunima, te se neće uzimati u razmatranje.

U poslovnim prostorijama nisu izvršeni završni građevinski radovi.

Poslove uređenja poslovnih prostorija sukladno glavnom projektu broj: TD00389 od projektanta TRIEL d.o.o. Posušje, izvršit će najpovoljniji ponuđač s kojim se zaključi ugovor o zakupu.

U iznos zakupnine uračunat će se vrijednost adaptacije objekta, što će se definirati posebnim sporazumom ugovornih strana.                          

III. Početna cijena godišnje zakupnine

Početna cijena godišnje zakupnine poslovnih prostorija iznosi 9.171,65 KM (slovima: devettisućastotinusedamdesetijedna konvertibilna marka i 65/100).

IV. Polaganje jamčevine

Jamčevina u iznosu od 917,16 KM odnosno 10 % od početnog iznosa zakupnine se uplaćuje na račun općine Posušje, broj: 3382002261584848 kod UniCredit bank d.d. Mostar, Podružnica Posušje, uz naznaku: uplata jamčevine za davanje u zakup poslovnih prostorija; vrsta prihoda 722 463, poziv na broj: 0000000000.

Ukoliko sudionik nadmetanja čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, odustane iz bilo kojeg razloga od ponude i od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Sudioniku nadmetanja koji ne bude izabran kao najpovoljniji izvršit će se povrat uplaćene jamčevine, najkasnije u roku od 8 dana od zaključenja javnog nadmetanja.

Pravne i fizičke osobe koje nisu položile određenu jamčevinu nemaju pravo sudjelovanja u nadmetanju.

Potvrda o položenoj jamčevini se prilaže uz ponudu.

V. Vrijeme na koje se daju poslovne prostorije u zakup

Ugovor o zakupu s najpovoljnijim ponuđačem će se zaključiti na period od dvadeset (20) godina od dana ulaska u posjed zakupca sukladno zaključenom ugovoru o zakupu.

U rok od dvadeset (20) godina neće se uračunati period u kojem će se vršiti uređenje poslovnih prostorija.

VI. Prijava na javno nadmetanje

Sve prijave moraju stići na adresu općine Posušje najkasnije do 13.11.2019. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

Pismena ponuda na Javni oglas dostavlja se na obrascu koji se može preuzeti u uredu Općinskog načelnika svakim radnim danom od 07 do 15 sati.

Uz prijavu na javni oglas potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • dokaz o uplaćenoj jamčevini (primjerak uplatnice),
  • ovjerenu fotokopiju rješenja / izvod iz sudskog registra za pravne osobe,
  • ovjerenu fotokopiju rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti / obrta, ako je sudionik fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost / obrt,
  • ovjerenu kopiju osobne iskaznice za fizičke osobe
  • potvrdu Porezne ispostave o izmirenim obvezama temeljem poreza.

Prijava s naprijed navedenim dokazima podnosi se na protokol Općinskog načelnika ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj kuverti na adresu: Općina Posušje, fra Grge Martića broj 30, 88240 Posušje, s naznakom: Općina Posušje, Općinski načelnik, Povjerenstvo za provođenje postupka davanja u zakup nekretnina.

Na poleđini kuverte obvezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, kontakt telefon. Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz točke VI ovog oglasa, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom. Podnositelji neblagovremene ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

U slučaju podnošenja neblagovremene ili nepotpune prijave, a ukoliko se uvidom u istu utvrdi da je uplaćena jamčevina za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja, ista će se podnositelju vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja. Općina Posušje ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima postupka javnog nadmetanja.

VII. Rok za podnošenje prijava

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja  na oglasnoj ploči općine Posušje i web stranici Općine Posušje. 

VIII. Dan, sat i mjesto otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda održat će se u zgradi Općine Posušje, u uredu broj 112, dana 13.11.2019. godine s početkom u 12:00 sati.

Ponuditelji imaju pravo biti nazočni prilikom otvaranja ponuda.

IX. Vrijeme i način razgledanja predmeta zakupa

Poslovne prostorije mogu se razgledati u periodu trajanja javnog oglasa u okviru radnog vremena tijela uprave. Zainteresirana osoba može najaviti razgledanje službenoj osobi na  kontakt telefon: 039 685 727.

X. Postupak za davanje u zakup poslovnih prostorija

Javni oglas će provoditi Povjerenstvo koje je imenovao Općinski načelnik općine Posušje.

Postupak za davanje u zakup poslovnih prostorija provodi Povjerenstvo u skladu s odredbama Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu davanja u zakup nekretnina kojima raspolaže općina Posušje (“Službeni glasnik općine Posušje”, broj: 5/15).

Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je uz ispunjenje uvjeta iz Oglasa, najviši iznos zakupnine.

Povjerenstvo nakon otvaranja ponuda i oglašavanja njihovih sadržaja, utvrđuje i objavljuje koja je ponuda najpovoljnija, te sastavlja rang listu.

Općinski načelnik s najpovoljnijim ponuđačem zaključuje pismeni ugovor o zakupu po prethodno pribavljenom mišljenju Općinskog pravobraniteljstva.

Ako najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, ugovor se može zaključiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem koji je sudjelovao u natječajnom postupku.

                                                                                                      Općinski načelnik

                                                                                                      _______________

                                                                                                          Branko Bago

  

Ostale vijesti iz kategorije

Humanitarna akcija za Majčino selo

Humanitarna akcija za Majčino selo

Danas (ponedjeljak, 21. rujna 2020.), Župa Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije Posušje organizira humanitarnu akciju za Majčino selo u Međugorju. Akcija se održava u vremenu od 7,30 do 19 sati. Prikuplja se isključivo hrana. Kao npr.: krumpiri, crveni i bijeli...

29. obljetnica pogibije Ludviga Pavlovića

29. obljetnica pogibije Ludviga Pavlovića

Danas je obilježena 29. godišnjica pogibije Ludviga Pavlovića. Nakon mise zadušnice u crkvi u Vitini uslijedilo je polaganje vijenaca i paljenje svijeća na mjesnom groblju u Vitini, a zatim i kod poprsja Ludviga Pavlovića – Lutka u parku u Vitini. U 10 sati pred...