JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos namještenika

07. 01. 2018

Na temelju članka 20. i  23. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 16/08 i 14/13), Općinski načelnik općine Posušje, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos namještenika

 

 1. Viši referent za prikupljanje i analizu podataka – informacija u Operativnom centru

       civilne zaštite – 1 (jedan) izvršitelj

 

Opis poslova: vrši prikupljanje, obradu i distribuciju podataka o svim prirodnim i drugim nesrećama na području općine te ih dostavlja nadležnim tijelima Općine, Županijskom operativnom centru civilne zaštite, i prema potrebi Federalnom operativnom centru civilne zaštite, na način predviđen Pravilnikom o organiziranju i funkcioniranju operativnih centara civilne zaštite; prenosi zapovjedi Federalnog, Županijskog i Općinskog stožera civilne zaštite u vrijeme kada ti stožeri upravljaju akcijama zaštite i spašavanja na području općine; prima, priprema i šalje izvješća nadležnim tijelima općine i Županijskom operativnom centru civilne zaštite o mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju u tijeku aktivnosti na provođenju mjera zaštite i spašavanja na području općine; prenosi priopćenja javnim medijima općine o podacima kojima raspolaže a koji se odnose na prirodne i druge nesreće; ostvaruje stalni kontakt sa Županijskim operativnim centrom civilne zaštite i operativnim centrima civilne zaštite susjednih općina, vezano za međusobnu razmjenu potrebnih podataka i informacija o prirodnim i drugim nesrećama te postupa po nalozima Županijskog operativnog centra civilne zaštite; izrađuje i ažurira telefonske imenike, preglede i druga dokumenta koja se vode u operativnom centru; obavlja i druge poslove koji se odnose na prikupljanje i distribuciju podataka o prirodnim i drugim nesrećama na području općine, koji se zakonom i drugim propisima stave u ovlast operativnog centra; obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost po nalogu Općinskog načelnika i Pomoćnika načelnika.

 

Opći uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • da je punoljetan
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • da ima vrstu i stupanj školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog tijela uprave i službi za upravu općine Posušje
 • da u posljednje dvije godine od dana objave javnog natječaja nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Županiji, Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini
 • da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine

 

Posebni uvjeti koje kandidat treba ispunjavati: SSS – informatičar, strojarski tehničar, elektrotehničar, rudarski tehničar, srednja upravna škola, srednja ekonomska škola ili gimnazija, 10 mjeseci radnog staža, položen stručni ispit

 

Prednost imaju kandidati koji su osposobljeni za zaštitu i spašavanje ili koji imaju položen ispit za vatrogasca.

 

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • svjedodžbu o završenoj školskoj spremi
 • dokaz o radnom stažu
 • uvjerenje o državljanstvu
 • rodni list
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
 • preslika CIPS-ove osobne iskaznice
 • ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objave javnog natječaja nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Županiji, Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini
 • ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene fotokopije (ne starije od tri mjeseca).

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije početka rada.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.

Prijave s traženim dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

 

Općina Posušje

Ured Općinskog načelnika

Fra Grge Martića 30

88240 Posušje

S naznakom „Za Javni natječaj za prijem u radni odnos“

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

Općinski načelnik

 

_________________

Branko Bago

Ostale vijesti iz kategorije