Javni natječaj za imenovanje općinskog pravobranitelja u Općinskom pravobraniteljstvu Posušje

02. 08. 2019Broj: 01-665/19

Datum: 01.08.2019. godine

Na temelju članka 24. stavak 3. Zakona o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj («Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke», broj 13/07,

17/11 i 21/17), Općinski načelnik općine Posušje, objavljuje:

JAVNI  NATJEČAJ

za  imenovanje  općinskog  pravobranitelja u Općinskom pravobraniteljstvu Posušje

I            Objavljuje se javni natječaj za imenovanje općinskog pravobranitelja u Općinskom pravobraniteljstvu Posušje.

II           Opis pozicije:

Općinsko pravobraniteljstvo u ostvarivanju svojih funkcija obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine, njezinih tijela i tijela koja nemaju svojstvo pravne osobe, a koja se financiraju iz proračuna općine ili u odnosu na njih općina obavlja osnivačka prava.

Općinsko pravobraniteljstvo može zastupati i pravne osobe koje osniva općina i koje se financiraju iz proračuna općine, ukoliko je to predviđeno aktom o osnivanju pravne osobe i ako je to zastupanje moguće po pravilima postupka u kojem bi se vršilo zastupanje.

Pravobraniteljstvo pruža stručnu pomoć tijelima iz članka 12. i 13. Zakona o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj  u rješavanju imovinsko-pravnih pitanja i daje mišljenje u vezi sa zaključivanjem ugovora imovinsko-pravne prirode.

III         Kandidat za općinskog pravobranitelja mora ispunjavati sljedeće zakonske uvjete:

-da je državljanin Bosne i Hercegovine

-da je stariji od 18 godina,

-da je zdravstveno sposoban za obavljanje posla za koji se kandidira

-da je diplomirani pravnik ili da ima  završeno visoko obrazovanje najmanje   prvog ciklusa bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje s 240 ECTS bodova pravne struke

-da ima položeni pravosudni ispit

-da ima najmanje tri godine radnog iskustva na imovinsko-pravnim poslovima u pravobraniteljstvu, pravosudnim tijelima i drugim državnim tijelima, odvjetničkim poslovima, gospodarskim društvima i drugim pravnim osobama

-da ima iskazane stručne i radne sposobnosti.

IV         Općinski pravobranitelj se imenuje na vrijeme od šest godina i može biti ponovno imenovan.

V           Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis, adresu i kontakt telefon,
  • dokaz o školskoj spremi i uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,
  • dokaz o radnom iskustvu,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene fotokopije (ne starije od šest mjeseci).

Krajnji rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana javnog objavljivanja na oglasnoj ploči općine Posušje.

Prijave s traženom dokumentacijom se dostavljaju osobno ili preporučeno poštom na  adresu:

Općina Posušje

Fra Grge Martića 30

 88240 Posušje

S naznakom «Prijava na javni natječaj za općinskog pravobranitelja»

Prijave kandidata sa dokazima i podacima obrađuje Povjerenstvo za izbor koje imenuje Općinski načelnik. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja i daje Općinskom načelniku  mišljenje o stručnim sposobnostima kandidata .

Općinski načelnik utvrđuje   listu kandidata abecednim redom, koju zajedno s mišljenjem  o stručnim sposobnostima kandidata  dostavlja Općinskom vijeću Posušje na daljnju proceduru.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Ovaj Natječaj objavit će se na službenoj web stranici i oglasnoj ploči općine Posušje.

Općinski načelnik

Branko BagoOstale vijesti iz kategorije

Prestanak stanja prirodne nepogode na području općine Posušje!

Na prijedlog Općinskog stožera civilne zaštite, načelnik općine Posušje Branko Bago 2. lipnja 2020. donio je odluku o prestanku stanja prirodne nepogode na području općine Posušje. Općinski stožer CZ će i dalje pratiti i procjenjivati stanje epidemiološke situacije na...