Javni oglas za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Posušje putem javnog nadmetanja – licitacije

09. 08. 2019

Broj: 01-635-2/19

Datum: 08.08.2019. godine

Na temelju članka 363. stavak 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj: 66/13 i 100/13), članka 2. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općina i gradova („Službene novine F BiH“, broj: 17/14) i 8. Odluke o načinu i uvjetima prodaje građevinskog zemljišta(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 5/19 i 6/19), Općinski načelnik općine Posušje, raspisuje:

J A V N I  O G L A S

za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta

u vlasništvu Općine Posušje putem javnog nadmetanja – licitacije

I. NAZIV I SJEDIŠTE VLASNIKA NEKRETNINE

Općina Posušje, fra Grge Martića 30, 88240 Posušje

II. PODACI O NEKRETNINAMA s početnom prodajnom cijenom

LOT 1.

Na lokalitetu k.o. Landeke za izgradnju gospodarskih proizvodno – poslovnih objekata različitih djelatnosti koje su ekološki prihvatljive, u skladu s Detaljnim planom poslovno – industrijske zone „OSRDAK III“, broj: 01-23-167/07 od 02.07.2007. godine („Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 6/07) i urbanističko – tehničkim uvjetima broj: 04-23-429/19 od 12.06.2019. godine, određenim od strane Službe za imovinsko – pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje, Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, a koji susastavni dio natječajne dokumentacije:

1. k.č. 1817/21, naziv parcele „Osrdak“, površine 4753 m², kultura gradilište

   Početna prodajna cijena iznosi: 47.530,00 KM, jamčevina iznosi: 4.753,00 KM;

2. k.č. 1817/26, naziv parcele „Osrdak“, površine 3010 m², kultura gradilište

   Početna prodajna cijena iznosi: 30.100,00 KM, jamčevina iznosi: 3.010,00 KM;

3. k.č. 1817/27, naziv parcele „Osrdak“, površine 3567 m², kultura gradilište

   Početna prodajna cijena iznosi: 35.670,00 KM, jamčevina iznosi: 3.567,00 KM;

4. k.č. 1817/28, naziv parcele „Osrdak“, površine 2104 m², kultura gradilište

   Početna prodajna cijena iznosi: 21.040,00 KM, jamčevina iznosi: 2.104,00 KM;

LOT 2.

Na lokalitetu: Vicanov Brijeg k.o. Landeke, za preoblikovanje postojećih i definiranje novih građevinskih parcela, u skladu s  izmjenom i dopunom regulacijskog plana „VICANOV BRIJEG“ (Weltplast), broj: 01-23-141/16 od 26.09.2016. godine  („Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 9/16) i urbanističko – tehničkim uvjetima broj: 04-23-500/19 od 19.07.2019. godine, određenim od strane Službe za imovinsko – pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje, Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, a koji susastavni dio natječajne dokumentacije:

1. k.č. 3321/70, naziv parcele VICANOV BRIJEG, kultura gradilište, površine 9458 m²,

    Početna prodajna cijena iznosi: 94.580,00 KM, jamčevina iznosi: 9.458,00 KM.

LOT 3.

Na lokalitetu: „VINJANSKI DOM“, k.o. Vinjani, za preoblikovanje postojećih i definiranje novih građevinskih parcela, u skladu s  izmjenom i dopunom regulacijskog plana „VINJANSKI DOM“ (Vokel), broj: 01-23-172/17 od 29.9.2017. godine („Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 10/17) i urbanističko – tehničkim uvjetima broj: 04-23-500/19 od 19.07.2019. godine, određenim od strane Službe za imovinsko – pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje, Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, a koji susastavni dio natječajne dokumentacije:

1. k.č. 3984/8, naziv parcele PIROVCI, kultura gradilište, površine 12069 m²,

    Početna prodajna cijena iznosi: 84.483,00 KM, jamčevina iznosi: 8.448,30 KM.

LOT 4.

Na lokalitetu: „PROCIP“, k.o. Bešlići, za oblikovanje parcela za stambenu i stambeno – poslovnu izgradnju, u skladu s  izmjenom i dopunom regulacijskog plana „PROCIP“ Posušje, broj: 02-02-1365/03 od 15.12.2003. godine („Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 8/03) i urbanističko – tehničkim uvjetima broj: 04-23-500/19 od 19.07.2019. godine, određenim od strane Službe za imovinsko – pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje, Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, a koji susastavni dio natječajne dokumentacije:

1. k.č. 1850/4, naziv parcele MELJAKUŠE, kultura gradilište, površine 589 m²,

    Početna prodajna cijena iznosi: 7.362,50 KM, jamčevina iznosi: 1.000,00 KM,

2. k.č. 1850/7, naziv parcele MELJAKUŠE, kultura gradilište, površine 589 m²,

    Početna prodajna cijena iznosi: 14.725,00 KM, jamčevina iznosi: 1.472,50 KM,

3. k.č. 1850/9, naziv parcele MELJAKUŠE, kultura gradilište, površine 589 m²,

    Početna prodajna cijena iznosi: 7.362,50 KM, jamčevina iznosi: 1.000,00 KM,

4. k.č. 1850/10, naziv parcele MELJAKUŠE, kultura gradilište, površine 589 m²,

    Početna prodajna cijena iznosi: 7.362,50 KM, jamčevina iznosi: 1.000,00 KM,

Općina Posušje sudjeluje u subvencioniranju naknade na neizgrađenom građevinskom zemljištu na području određenom regulacijskim planom „OSRDAK“ u iznosu od 93 % početne cijene sukladno Odluci o subvencioniranju naknade na neizgrađenom građevinskom zemljištu u poslovnim zonama „OSRDAK“ i „VLAKE – PALJEVINA“ („Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 2/16).

Investitor ostvaruje pravo na korištenje subvencije u tri faze kako slijedi:

 • 40 % iznosa danom pravomoćnosti odobrenja za građenje,
 • 40 % iznosa danom pravomoćnosti uporabne dozvole,
 • 20 % iznosa danom početka obavljanja registrirane djelatnosti.

Naknadu po osnovu prirodne pogodnosti građevinskog zemljišta (renta) i naknadu za uređenje građevinskog zemljišta kupac plaća u postupku izdavanja lokacijske odnosno građevinske  dozvole prema važećim propisima na dan donošenja rješenja o naknadama.

Zainteresirani ponuđači imaju pravo podnijeti prijavu za jednu ili više lokacija u skladu s uvjetima Oglasa.

III. PODACI O  JAMČEVINI

Za sudjelovanje u postupku licitacije sudionici su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu iz točke  II. Oglasa prije početka licitacijskog postupka, o čemu će Povjerenstvu za provedbu javnog oglasa podnijeti dokaz o izvršenoj uplati.

Jamčevina se uplaćuje na račun općine Posušje, broj: 3382002261584848 kod UniCredit bank d.d. Mostar, Podružnica Posušje, uz naznaku: uplata jamčevine za prodaju građevinskog zemljišta za LOT __, točka __, k.č. _____; vrsta prihoda 722 431, poziv na broj: 0000000000.

Ukoliko sudionik licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, odustane iz bilo kog razloga od ponude i od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Sudioniku licitacije koji ne bude izabran kao najpovoljniji izvršit će se povrat uplaćene jamčevine, najkasnije u roku od 8 dana od zaključenja javnog nadmetanja.

Pravne i fizičke osobe koje nisu položile određenu jamčevinu ne sudjeluju u licitaciji.

IV. NAČIN I UVJETI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Sudionik licitacije koji je proglašen najuspješnijim, s kojim će se zaključiti ugovor o kupoprodaji, obvezan je uplatiti prodajnu cijenu predmetne nekretnine u roku 15 dana od dana potpisivanja ugovora na račun Općine Posušje.

V. VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINE U POSJED KUPCU

Predaja nekretnine u posjed kupcu izvršit će se nakon isplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene.

VI. DAN, SAT I MJESTO ODRŽAVANJA  LICITACIJE

Licitacija će se održati u zgradi Općine Posušje, u uredu br 112, dana 27.08.2019. godine:

za LOT 1

 • nekretnina pod točkom 1 u 10:00 sati
 • nekretnina pod točkom 2 u 10:30 sati
 • nekretnina pod točkom 3 u 11:00 sati
 • nekretnina pod točkom 4 u 11:30 sati

za LOT 2

 • nekretnina pod točkom 1 u 12:00 sati

za LOT 3

 • nekretnina pod točkom 1 u 12:30 sati

za LOT 4

 • nekretnina pod točkom 1 u 13:00 sati
 • nekretnina pod točkom 1 u 13:30 sati
 • nekretnina pod točkom 1 u 14:00 sati
 • nekretnina pod točkom 1 u 14:30 sati.

VII. VRIJEME I NAČIN RAZGLEDANJA NEKRETNINA I UVID U DOKUMENTACIJU

Nekretnine koje su predmet javnog oglasa mogu se razgledati u periodu trajanja javnog oglasa u okviru radnog vremena tijela uprave. Zainteresirana osoba može najaviti razgledanje nekretnina službenoj osobi na  kontakt telefon: 039 685 734.

Uvid u dokumentaciju o nekretninama koje su predmet oglasa može se izvršiti svakim radnim danom u okviru radnog vremena službi za upravu kod Povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine.

VIII. PRAVO SUDJELOVANJA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu steći pravo vlasništva na nekretninama koje su predmet oglasa.

IX. PRIJAVA ZA JAVNO NADMETANJE

Sve prijave moraju stići na adresu općine Posušje najkasnije do 27.08.2019. godine do 10:00 sati bez obzira na način dostave.

Prijava mora sadržavati sljedeće:

 • za fizičke osobe: ime i prezime, adresa stanovanja i broj telefona,
 • za fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i pravne osobe: naziv, sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat.

Uz prijavu na javni oglas potrebno je priložiti sljedeće:

 • dokaz o uplaćenoj jamčevini (primjerak uplatnice),
 • ovjerenu fotokopiju rješenja / izvod iz sudskog registra za pravne osobe,
 • ovjerenu fotokopiju rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti / obrta,

             ako je sudionik fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost / obrt,

 • ovjerenu kopiju osobne iskaznice za fizičke osobe.

Kandidati zainteresirani za LOT 1 Javnog oglasa, uz naprijed navedeno, dužni su dostaviti i:

 • dokaz da se radi o pravnoj osobi ili samostalnom poduzetniku koji ispunjava uvjete za obavljanje ekološki prihvatljive prerađivačke (proizvodne) djelatnosti,
 • pismo namjere poslovne banke o spremnosti kreditiranja u svrhu gradnje objekata i
 • plan investicijskog ulaganja s rokovima završetka gradnje i planom zapošljavanja.

Prijava s naprijed navedenim dokazima podnosi se na protokol Općinskog načelnika ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj kuverti na adresu: Općina Posušje, fra Grge Martića broj 30, 88240 Posušje, s naznakom: Općina Posušje, Općinski načelnik, Povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine – “ne otvarati”. Prijava za LOT _______, točka _______.

Na poleđini kuverte obvezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, kontakt telefon. Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz točke IX ovog oglasa, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom. Podnositelji neblagovremene ili nepotpune prijave neće moći sudjelovati u postupku javnog nadmetanja. U slučaju podnošenja neblagovremene ili nepotpune prijave, a ukoliko se uvidom u istu utvrdi da je uplaćena jamčevina za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja, ista će se podnositelju vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja. Općina Posušje ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima postupka javnog nadmetanja.

X. POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA

Javni oglas će provoditi Povjerenstvo koje je imenovalo Općinsko vijeće općine Posušje.

Na Javnom nadmetanju dužan je sudjelovati podnositelj prijave ili osoba koja posjeduje punomoć za zastupanje podnositelja prijave za postupak javnog nadmetanja (punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave). Naznačena punomoć mora biti predana Povjerenstvu najkasnije do početka postupka javnog nadmetanja. Fizičke osobe koje sudjeluju osobno ili kao zastupnici/punomoćnici podnositelja prijave dužni su povjerenstvu koje provodi javno nadmetanje, najkasnije do početka javnog nadmetanja, predočiti važeći identifikacijski dokument.

Postupak javnog nadmetanja provodi Povjerenstvo u skladu s odredbama Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“, broj 17/14).

Osnovni kriterij  za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku

javnog nadmetanja.

Općinski načelnik po okončanju licitacijskog postupka s najpovoljnijim ponuđačem zaključuje notarski obrađen ugovor o kupoprodaji nekretnine po prethodno pribavljenom mišljenju Općinskog pravobraniteljstva.

Ako najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat položene jamčevine.

Troškove izrade notarske obrade ugovora o kupoprodaji, porez na promet nekretnine, pristojbe za uknjižbu i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje snosi kupac.

Javni oglas pripremila

Pomoćnik načelnika za imovinsko – pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Zdenka Jažo                                                               

Općinski načelnik

  Branko Bago

                                                                                        

Ostale vijesti iz kategorije

Dnevno izviješće Zavoda za javno zdravstvo ŽZH

Dnevno izviješće Zavoda za javno zdravstvo ŽZH

Zavod za javno zdravstvo ŽZH izvjestio je da je jučer u Županiji Zapadnohercegovačkoj testirano na koronavirus 26 osoba. Jedna muška osoba iz Posušja pozitivna je na prisustvo koronavirusa. U samoizolaciji se nalazi 41 osoba. Ukupno zaraženih osoba u Županiji...