Odsjek za branitelje iz Domovinskog rata općine Posušje

Šef Odsjeka: Ljubo Gavran dip. ing. stroj.
Tel:039/685-711
Fax: 039/681-041
mail: ljubogavran0@gmail.com


Odsjek za branitelje iz Domovinskog rata, sukladno Zakonu o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/05, 61/06 i 9/10), vrši dopune po osnovu podnesenih zahtjeva za  odlučivanje o pravu za mjesečni novčani dodatak dobitnika ratnih priznanja i odličja kao i zaprimanja zahtjeva te njihovu dopunu za nasljedna prava iza smrti nositelja ratnog priznanja i odličja te njihovo proslijeđivanje na dalje rješavanje nasljednih prava.

Sukladno preuzetom Zakonu o osnovnim pravima vojnih invalida i obitelji poginulih branitelja („Službeni list R BiH“, broj: 2/92, 6/94 i 13/94), te Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/04, 56/05 i 70/07), Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz  oblasti braniteljsko-invalidske zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 82/09), Pravilnika o formiranju i radu revizorskih timova za kontrolu i revizorskog tima za koordinaciju te Pravilnika o načinu i postupku vršenja revizije („Službene novine Federacije BiH“, broj:14/10) obavlja se revizija za korisnike osobne i obiteljske invalidnine kao i mirnodopskih invalidnina (preispitivanje svih uvjerenja o pripadnosti i okolnostima pod kojima je osoba ranjena, ozlijeđena, oboljela, poginula, umrla, po osnovu kojih su priznata određena prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite i dokumentacije na temelju koje su izdana uvjerenja, medicinske dokumentacije i revizija svih rješenja kojima su priznata prava na osobnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak, obiteljsku invalidninu i uvećanu obiteljsku invalidninu).

Na temelju članka 18. I članka 19. I 23. Zakona o prvima razvojačenih branitelj, i članova njihovih obitelj („Sl. novine FBiH“, broj: 54/19) i to u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku ( „Sl. novine FBiH, broj: 2/98 i 48/99), ovaj Odsjek zaprima zahtjeve i rješava u I. stupnju novčane egzistencijalne naknade.

Na temelju Zakona od dopunskim pravima branitelja, i članova njihovih obitelji („Narodne novine ŽZH“, broj:03/20), također zaprima i riješava, u I. stupnju županijske novčane egzistencijalne naknade po županijskim propisima.

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji uprave FBiH („ Sl. novine FBiH“, broj: 35/05), člana 30. Stava 1. I člana 37. Zakona o izvršavanju Bužeta FBiH za 2020. Godinu („Sl. novine FBiH“, broj: 99/19), kao i Odluku Vlade Federacije BiH o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjela sredstava „ Tekući transferi neprofitnim organizacijama- Transfer za sufinanciranje troškova sahrana i sufinanciranje izgradnje sanacije dogradnje, uređenja spomen obilježja, groblja i sufinanciranje programa- projekata, za obilježavanje značajnijih datuma iz domovinskog rata, troškovi liječenja, sufinanciranja programa rada Udruga proisteklih iz Domovinskog rata , utvrđenog Proračuna FBiH za tekužću godinu, kao i javne pozive Fondacije za rješavanje stambenog zbrinjavanja, braniteljske populacije za tekucu godinu, zaprima uz predhodnu pomoć oko kompletiranja dokumentacije, te prosljeđuje Federalnom ministarstvu branitelja u Sarajevu.

Tekući poslovi i zadaci Odsjeka:

–  izdavanje Uvjerenja u skladu s člankom 169. i 170. ZUP-a,

–  izrada rješenja koji se odnose na prava ratnih vojnih invalida i članova obitelji poginulih i  

  nestalih u Domovinskom ratu, te mirnodopskih vojnih invalida,

– unosi, izmjene i vođenje mjesečnih obračuna korisnika osobnih, obiteljskih i mirnodopskih invalidnina te Federalnih i Županijskih egzistencijalnih naknada te proslijeđivanje i dostavljanje istoga Ministarstvu hrvatskih branitelja Grude,

–  usklađivanje i vođenje obustava i administrativnih zabrana kao i naplata dugovanja povodom       sudskih presuda na mjesečna primanja korisnika osobnih i obiteljskih invalidnina,

–   zaprimanje zamolbi za jednokratnu novčanu pomoć te proslijeđivanje na daljnje rješavanje

  u Ministarstvo branitelja i invalida Domovinskog rata Grude, kao i prema Federalnom ministarstvu branitelja Sarajevo,

–  zaprimanje, kompletiranje i proslijeđivanje dokumentacije Ministarstvu branitelja Grude u      svezi zdravstvenog osiguranja za sve korisnike,

–   sastanci sa Udrugama oko tekuće problematike,

–   praćenje i održavanje godišnjica poginulih branitelja na području općine,

–   uređenje i održavanje spomen obilježja te grobova poginulih branitelja,

–  praćenje i kontrola već dodijeljenog građevinskog zemljišta i građevinskog zemljišta koja se dodjeljuju,

– dostavljanje polugodišnjeg i godišnjeg izvješća Općinskom načelniku, općinskom Vijeću i Ministarstvu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Grude, te Federalnom ministarstvu branitelja u Sarajevu,

–  vođenje i arhiviranje predmeta,

–  rad sa strankama, pomoć pri prikupljanju i kompletiranju dokumentacije za stranke koje to nisu same u mogućnosti,

–  kordinacije i kontakti s Institutom za medicinsko vještačenje u Mostaru i Sarajevu,

–  kordinacija sa Grupom i odsijekom za pitanje vojne evidencije (Ured obrane),

– dostavljanje predmeta na rješavanje u drugostupanjskom postupku te zaprimanje, ažuriranje i unošenje u ISVDV sustav nakon rješavanja istih,

– praćenje natječaja i oglasa koje objavljuje Federalno Ministarstvo, te pomoć braniteljima za prijavljivanje na iste (za liječenje, stambeno zbrinjavanje, održavanje grobova i spomen obilježja, obilježavanje godišnjica, značajnih datuma i sl.),

–  dostava Uvjerenja Centru za socijalni rad Posušje po zahtjevu,

– izdavanje potvrda i Uvjerenja korisnicima prava (carinske povlastice, krediti, studenska prava, samozapošljavanje, razni natječaji, itd.)

–  kordinacije i kontakti sa revizorskim timovima te dostavljanje matičnih podataka istima,

– konstantno održavanje i praćenje rada i promjena te održavanje kontakata sa nadležnima, u novom programu koji obuhvata cjelokupnu braniteljsku populaciju te Službe i Grupe za pitanja branitelja na nivou Federacije BiH tkz. ISVDV SUSTAV za obračun sredstava invalidnine koji je krenuo sa radom 01.01.2017.godine,

– obavljanje i drugih poslova iz svoje nadležnosti.

Posušje
Mjestimično sunčano
Mjestimično sunčano
10°C
Subjektivno: 8°C
Trenutni pritisak: 1020 mb
Vlažnost: 73%
Brzina vjetra: 11 km/h SSE
 

Općina Posušje

Fra Grge Martića 30
Tel: 039/681-035
Fax: 039/681-041
e-mail: opcina.posusje.gs@tel.net.ba

Pratite nas na Facebook-u

Važniji telefonski brojevi

Policija  122

Vatrogasci  123

Hitna pomoć  124

JP Vodovod  039/680-815

Elektro Posušje  039/681-004

JU Urbikom  039/681-203

JP Radio Posušje 039/681-660

Centar za soc. rad  039/681-053

CRVENI KRIŽ OPĆINE POSUŠJE- 039 681-790

Copyright 2019. © Općina Posušje, sva prava pridržana.