Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina, (“Službeni list SR BIH“, broj:  22/84, 12/87, 26/90 i 36/90) i članka 44. stavak 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine Federacije BiH“, broj: 92/16), Povjerenstvo za izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama i utvrđivanju prava na nekretninama za katastarsku općinu Konjsko Bare, objavljuje

  J A V N I  O G L A S

o izlaganju na javni uvid podataka o nekretninama

 za katastarsku općinu Konjsko Bare

U općini Posušje započet će dana 22.10.2018. godine izlaganje na javni uvid podataka na nekretninama koje se nalaze u katastarskoj općini Konjsko Bare. Povjerenstvo će svakoj pravnoj i fizičkoj osobi, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti najkasnije 8 dana prije izlaganja podataka poseban poziv, da u označeno vrijeme dođu u radne prostorije Povjerenstva i da donesu sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nekretninama. Obavještavaju se sve osobe koje polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Konjsko Bare da su dužni u određeno vrijeme doći u radne prostorije Povjerenstva i dati potrebne podatke o nekretninama i pravima na nekretninama. Osobe za koje nisu prikupljeni osobni podaci i adrese, te nisu pozvane, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Konjsko Bare, dužne su da se same jave Povjerenstvu i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih prava na nekretninama. Građani trebaju ponijeti osobnu iskaznicu, a predstavnik pravne osobe ovlaštenje za zastupanje i ID broj. Za maloljetne osobe trebaju ponijeti izvadak iz matične knjige rođenih s upisanim jedinstvenim matičnim brojem građanina. Izlaganje će se vršiti u prostorijama Općine Posušje, Ulica fra Grge Martića 30, u uredu broj 1, svakim radnim danom od 8:30 do 12:00 sati.   Broj: 04-30-10-2/18                                 Povjerenstvo za izlaganje na javni uvid podataka Posušje, 05.10.2018. godine                   o nekretninama i utvrđivanju prava na nekretninama za katastarsku općinu Konjsko Bare