Šef službe: Mario Jukić dipl. ing. prom. Tel: 039/685 529
U Službi za gospodarstvo,  formirana su tri odsjeka kao unutarnje ustrojbene jedinice i to: – Odsjek za gospodarstvo i razvoj – Odsjek za civilnu zaštitu, vatrogastvo, motrenje i uzbunjivanje – Odsjek inspekcijskih poslova
Djelokrug rada Službe Služba za gospodarstvo   obavlja sljedeće poslove i zadatke: – prati i analizira stanje u oblasti za koje je utemeljena, – izvršava zakone, uredbe, odluke, pravilnike, naredbe, naputke i druge akte Federacije, Županije i  Općine, – vodi upravno – pravni postupak i izdaje odobrenja za obavljanje gospodarskih djelatnosti, – utvrđuje minimalno-tehničke uvjete za početak rada poduzeća i njihovih poslovnih jedinica, te izdaje rješenja za početak rada djelatnosti, – vodi statističke podatke za potrebe Općine, – surađuje i vrši nadzor nad radom javnih poduzeća i fondova iz oblasti gospodarstva, – organizacija i suradnja s mjesnim zajednicama, – izrađuje prijedloge propisa iz oblasti gospodarstva koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, – vrši inspekcijski nadzor iz stambeno-komunalne, ugostiteljsko-turističke, tržne,  građevinsko-urbanističke  i sanitarne oblasti, – priprema razvojnu strategiju općine i dostavlja prioritetne projekte Ministarstvu gospodarstva Županije u cilju priprema federalnog Programa javnih investicija, – izrađuje planove za zaštitu od elementarnih nepogoda i provodi popunu postrojbi civilne zaštite, kao i mobiliziranje materijalno-tehničkih sredstava, – obavlja obuku jedinica civilne zaštite i građana, – surađuje na ustrojavanju i provođenju vježbi postrojbi civilne zaštite, – prikuplja i sređuje informacije i procjenjuje značaj i karakter informacija o pojavama i događajima od značaja za civilnu zaštitu i odlučuje o obavještavanju korisnika, – vrši razmjenu informacija sa svim susjednim općinama (službama za motrenje i uzbunjivanje) za potrebe civilne zaštite, – rukuje sredstvima veze, – izrađuje planove zaštite od požara, – izrađuje plan obuke i fizičke pripremljenosti i vrši obuku vatrogasaca, – priprema izvješća, informacije i druge materijale o stanju u oblasti zaštite od požara, – predlaže mjere za rješavanje pitanja iz djelokruga protupožarne jedinice, – vodi evidenciju o požarima, – koordinira aktivnosti s gospodarskim subjektima u svezi s planovima zaštite od požara, – sudjeluje pri zimskom održavanju cesta, gradskih javnih površina i objekata državnih institucija i ustanova od javnog interesa, -sudjeluje u održavanju i uređivanju gradskih javnih površina, objekata spomeničke baštine te javnih zelenih površina (ispiranje kolnika, zalijevanje u ljetnom periodu, održavanje rasvjetnih tijela, zaštitnih ograda i drugih sličnih poslova po potrebi), – pomaže službama nadležnim za komunalno gospodarstvo, oko uređenja naseljenih mjesta za dane državnih blagdana, – pruža tehničku pomoć u nezgodama i opasnim situacijama, – održava i ispituje aparate za gašenje početnog požara, – obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti. Djelokrug rada unutarnjih ustrojbenih jedinica Odsjek obavlja sljedeće poslove i zadatke: a) Odsjek za gospodarstvo i razvoj Odsjek obavlja sljedeće poslove i zadatke: – vodi upravno-pravni postupak i izdaje odobrenje za obavljanje gospodarskih djelatnosti, –  vodi statističke podatke za potrebe Općine, – izrađuje prijedloge propisa iz oblasti gospodarstva, – izdaje uvjerenja o statusu samostalnih radnji i djelatnosti koje se vode u službenoj evidenciji, – sudjeluje u izradi razvojne strategije općine i dostavlja prioritetne projekte Ministarstvu gospodarstva Županije u cilju pripreme federalnog Programa javnih investicija, – obavlja poslove praćenja gospodarskih kretanja, – organizacija i suradnja s mjesnim zajednicama, – izrada informacija, analiza, izvješća i drugih stručnih i analitičkih materijala iz djelokruga Odsjeka, – sudjeluje u pripremi propisa iz svoje nadležnosti koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, te daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi. b) Odsjek za civilnu zaštitu, vatrogastvo, motrenje i uzbunjivanje – obavlja sve poslove koji su vezani za civilnu zaštitu, – koordinira radom na provođenju mjera zaštite i spašavanja i izrađuje plan mobiliziranja postrojbi civilne zaštite, – vodi evidenciju postrojbi civilne zaštite, – prikuplja i sređuje informacije i procjenjuje značaj i karakter informacija o pojavama i događajima od značaja za civilnu zaštitu i odlučuje o obavještavanju korisnika, – vrši razmjenu informacija sa svim susjednim općinama (službama za motrenje i uzbunjivanje) za potrebe civilne zaštite, – rukuje sredstvima veze, – izrađuje planove zaštite od požara, – izrađuje plan obuke i fizičke pripremljenosti i vrši obuku vatrogasaca, – priprema izvješća, informacije i druge materijale o stanju u oblasti zaštite od požara, – predlaže mjere za rješavanje pitanja iz djelokruga protupožarne jedinice, – vodi evidenciju o požarima, – koordinira aktivnosti s gospodarskim subjektima u svezi s planovima zaštite od požara, – vrši i druge poslove koji mu se propisima stave u nadležnost, – sudjeluje pri zimskom održavanju cesta, gradskih javnih površina i objekata državnih institucija i ustanova od javnog interesa, – sudjeluje u održavanju i uređivanju gradskih javnih površina, objekata spomeničke baštine te javnih zelenih površina (ispiranje kolnika, zalijevanje u ljetnom periodu, održavanje rasvjetnih tijela, zaštitnih ograda i drugih sličnih poslova po potrebi), – pomaže službama nadležnim za komunalno gospodarstvo, oko uređenja naseljenih mjesta za dane državnih blagdana, – pruža tehničku pomoć u nezgodama i opasnim situacijama, -održava i ispituje aparate za gašenje početnog požara. c) Odsjek inspekcijskih poslova Odsjek obavlja sljedeće poslove i zadatke: – obavlja inspekcijski nadzor i poduzima zakonom i drugim propisima utvrđene mjere u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva, poduzetništva,  sanitarne zaštite, urbanizma i građenja, zaštite  i   komunalne infrastrukture, – utvrđuje minimalno-tehničke uvjete za početak rada poduzeća i njihovih poslovnih jedinica, – sačinjava izvješća o radu i dostavlja ih nadležnim tijelima, te surađuje s njima sa svrhom efikasnijeg i kvalitetnijeg obavljanja osnovne djelatnosti, – obavlja i sve druge poslove iz svoje nadležnosti.