Šef službe: Dipl. iur. Zdenka Jažo  tel.: 039/ 685-734
Odsjeci u službi: – Odsjek za imovinsko-pravne poslove – Odsjek za  katastar – Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Djelokrug rada službe Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša obavlja sljedeće poslove i zadatke: – izvršava i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana, – sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe, – obavlja statističku obradu podataka o poslovima iz oblasti za koje je osnovana, – obavlja poslove provođenja zakona i drugih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa i katastra, – provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevnom zemljištu, – provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina, – obavlja određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina, – razmatra pitanja zakupa nepokretnosti u državnoj svojini, – rješava o pravima na nekretninama u skladu sa zakonom, – priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa koje donosi Općinsko vijeće i Općinski  načelnik, – obavlja poslove održavanja premjera i katastra zemljišta, te davanje drugih podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima, – obavlja poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu, – prati i proučava stanje u oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša i daje prijedloge za poduzimanje odgovarajućih mjera, – brine se o provođenju Zakona o prostornom uređenju i zaštiti okoliša i Zakona o građenju, – priprema prednacrte, nacrte i prijedloge propisa koje donosi Općinsko vijeće, – priprema tehničke elemente za izradu urbanističke suglasnosti, tehnički pregled objekata i slično, – vodi  postupak za davanje potrebnih suglasnosti prilikom građenja, – samostalno vodi  postupak za izdavanje odobrenja za građenje i odobrenja za uporabu iz svoje nadležnosti, – koordinira u donošenju kompletne planske dokumentacije za općinu Posušje (prostornih planova, GUP-a, regulacijskih planova), – obavlja i druge stručne poslove iz svoje oblasti utvrđene zakonom i drugim propisima koji su joj  dani u nadležnost. Djelokrug rada unutarnjih ustrojbenih jedinica a. Odsjek za imovinsko-pravne poslove – provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevnom zemljištu, – provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina, – obavlja određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina, – razmatra pitanja zakupa nepokretnosti u državnoj svojini, – rješava o pravima na nekretninama u skladu sa zakonom, – priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, – obavlja i druge stručne poslove iz svoje oblasti utvrđene zakonom i drugim propisima koji su mu dani u nadležnost. b. Odsjek za katastar – izvršava i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovan, – sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti odsjeka, – obavlja statističku obradu podataka o poslovima iz oblasti za koje je osnovan, – obavlja poslove provođenja zakona i drugih propisa iz oblasti katastra, – obavlja poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu, – obavlja poslove održavanja premjera i katastra zemljišta, te davanje drugih podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima, – obavlja i druge stručne poslove iz svoje oblasti utvrđene zakonom i drugim propisima koji su mu dani u nadležnost. c. Odsjek  za prostorno uređenje i zaštitu okoliša – prati i proučava stanje u oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša i daje prijedloge za poduzimanje odgovarajućih mjera, – brine se o provođenju Zakona o prostornom uređenju i zaštiti okoliša i Zakona o građenju, – priprema prednacrte, nacrte i prijedloge propisa koje donosi Općinsko vijeće, – priprema tehničke elemente za izradu urbanističke suglasnosti, tehnički pregled  objekata i slično, – vođenje postupka za davanje potrebnih suglasnosti prilikom građenja, – samostalno vođenje postupka za izdavanje odobrenja za građenje i odobrenja za uporabu iz svoje nadležnosti, – koordinira u donošenju kompletne planske dokumentacije za općinu Posušje (prostornih planova, GUP-a, regulacijskih planova), – obavlja i druge stručne poslove iz svoje oblasti utvrđene zakonom i drugim propisima koji su mu dani u nadležnost.