J A V N I O G L A S za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu

12. 04. 2017

 

Na temelju članka 8. Odluke o načinu i uvjetima prodaje građevinskog zemljišta („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 7/16), Općinski načelnik općine Posušje, raspisuje:

J A V N I  O G L A S

za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu

 1. NAZIV I SJEDIŠTE VLASNIKA NEKRETNINE

 

Općina Posušje, fra Grge Martića 30, 88240 Posušje

 

 1. PODACI O NEKRETNINAMA s početnom prodajnom cijenom

 

LOT 1.

Na lokalitetu: k.o. Landeke, za izgradnju stambenih objekata, u skladu s Regulacijskim planom „RASTOVAČA“ – Pavine vrtline, broj: 01-23-130/12 od 21.09.2012. godine  („Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 7/12) i urbanističko – tehničkim uvjetima broj: 04-23-395/16 od 10.06.2016. godine, određenim od strane Službe za imovinsko – pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje, Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, a koji su sastavni dio natječajne dokumentacije:

 1. k.č. 2829/5, naziv parcele PAVINE VRTLINE, kultura gradilište, površine 752 m²,

     Početna prodajna cijena iznosi: 8.648,00 KM, jamčevina iznosi: 1.000,00 KM.

 

LOT 2.

Na lokalitetu: k.o. Osoje, u  skladu s Regulacijskim planom „Osoje“ (Topala – karting) , broj: 01-23-2/14 od 07.02.2014. godine („Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/14) i urbanističko – tehničkim uvjetima broj: 04-23-395/16 od 10.06.2016. godine, određenim od strane Službe za imovinsko – pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje, Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, a koji su sastavni dio natječajne dokumentacije:

 1. k.č. 171/2, naziv parcele KOD LUKA, kultura gradilište, površine 1759 m²,

Početna prodajna cijena iznosi: 26.385,00 KM, jamčevina iznosi: 2.638,50 KM;

 1. k.č. 173, naziv parcele KOD LUKA, kultura gradilište, površine 239 m²,

Početna prodajna cijena iznosi: 3.585,00 KM, jamčevina iznosi: 1.000,00 KM;

 1. k.č. 174/1, naziv parcele LUKE, kultura gradilište, površine 374 m²,

Početna prodajna cijena iznosi: 5.610,00 KM, jamčevina iznosi: 1.000,00 KM.

 

 

 

LOT 3.

Na lokalitetu: GORNJI JUKIĆI, k.o. Posušje, za izgradnju stambeno poslovnih objekata, u  skladu s Regulacijskim planom i urbanističko – tehničkim uvjetima određenim od strane Službe za imovinsko – pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje, Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša broj: 04-23-159/16 od 15.02.2016. godine, a koji su sastavni dio natječajne dokumentacije:

 1. k.č. 1658/38, naziv parcele „ISPOD RADOVNJA“, površine 746 m², kultura gradilište

    Početna prodajna cijena iznosi: 5.222,00 KM, kapara iznosi: 1.000,00 KM;

 1. k.č. 1658/41, naziv parcele „ISPOD RADOVNJA“, površine 756 m², kultura gradilište

    Početna prodajna cijena iznosi: 5.292,00 KM, kapara iznosi: 1.000,00 KM.

 

LOT 4.

Na lokalitetu k.o. Landeke za izgradnju gospodarskih proizvodno – poslovnih objekata različitih djelatnosti koje su ekološki prihvatljive, u skladu s Detaljnim planom poslovno – industrijske zone „OSRDAK III“, broj: 01-23-167/07 od 02.07.2007. godine („Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 6/07) i urbanističko – tehničkim uvjetima broj: 04-23-395/16 od 10.06.2016. godine, određenim od strane Službe za imovinsko – pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje, Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, a koji su sastavni dio natječajne dokumentacije:

 1. k.č. 1817/17, naziv parcele OSRDAK, kultura gradilište, površine 3644 m²,

    Početna prodajna cijena iznosi: 36.440,00 KM, jamčevina iznosi: 3.644,00 KM.    

 

LOT 5.

Na lokalitetu: Vicanov Brijeg k.o. Landeke, za preoblikovanje postojećih i definiranje novih građevinskih parcela, u skladu s  izmjenom i dopunom regulacijskog plana „VICANOV BRIJEG“ (Weltplast), broj: 01-23-141/16 od 26.09.2016. godine  („Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 9/16) i urbanističko – tehničkim uvjetima broj: 04-23-175/17 od 03.03.2017. godine, određenim od strane Službe za imovinsko – pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje, Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, a koji su sastavni dio natječajne dokumentacije:

 1. k.č. 3321/61, naziv parcele VICANOV BRIJEG, kultura gradilište, površine 3511 m²,

    Početna prodajna cijena iznosi: 24.577,00 KM, jamčevina iznosi: 2.457,70 KM.

 

Općina Posušje sudjeluje u subvencioniranju naknade na neizgrađenom građevinskom zemljištu na području određenom regulacijskim planom „OSRDAK“ u iznosu od 93 % početne cijene sukladno Odluci o subvencioniranju naknade na neizgrađenom građevinskom zemljištu u poslovnim zonama „OSRDAK“ i „VLAKE – PALJEVINA“ („Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 2/16).

Investitor ostvaruje pravo na korištenje subvencije u tri faze kako slijedi:

 • 40 % iznosa danom pravomoćnosti odobrenja za građenje,
 • 40 % iznosa danom pravomoćnosti uporabne dozvole,
 • 20 % iznosa danom početka obavljanja registrirane djelatnosti.

 

Naknadu po osnovu prirodne pogodnosti građevinskog zemljišta (renta) i naknadu za uređenje građevinskog zemljišta kupac plaća u postupku izdavanju lokacijske odnosno građevinske  dozvole prema važećim propisima na dan donošenja rješenja o naknadama.

Zainteresirani ponuđači imaju pravo podnijeti prijavu za jednu ili više lokacija u skladu s uvjetima Oglasa.

 

 

III. PODACI O  JAMČEVINI

 

Za sudjelovanje u postupku licitacije sudionici su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu iz točke  II. oglasa prije početka licitacijskog postupka, o čemu će Povjerenstvu za provedbu javnog oglasa podnijeti dokaz o izvršenoj uplati.

Jamčevina se uplaćuje na račun općine Posušje, broj: 3382002261584848 kod UniCredit bank d.d. Mostar, Podružnica Posušje, uz naznaku: uplata jamčevine za prodaju građevinskog zemljišta za k.č. _________; vrsta prihoda 722 431, poziv na broj: 0000000000.

Ukoliko sudionik licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, odustane iz bilo kog razloga od ponude i od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Sudioniku licitacije koji ne bude izabran kao najpovoljniji izvršit će se povrat uplaćene jamčevine, najkasnije u roku od 8 dana od zaključenja javnog nadmetanja.

Pravne i fizičke osobe koje nisu položile određenu jamčevinu ne sudjeluju u licitaciji.

 

 1. NAČIN I UVJETI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

 

Sudionik licitacije koji je proglašen najuspješnijim, s kojim će se zaključiti ugovor o kupoprodaji, obvezan je uplatiti prodajnu cijenu predmetne nekretnine u roku 15 dana od dana potpisivanja ugovora na račun Općine Posušje.

 

 1. VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINE U POSJED KUPCU

 

Predaja nekretnine u posjed kupcu izvršit će se nakon isplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene.

 

 1. DAN, SAT I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

 

Licitacija će se održati u zgradi Općine Posušje, u Sali Općinskog načelnika, dana 28.04.2017. godine:

 • za LOT 1 u 12:00 sati
 • za LOT 2 u 12:30 sati
 • za LOT 3 u 13:00 sati
 • za LOT 4 u 13:30 sati
 • za LOT 5 u 14:00 sati.

 

VII. VRIJEME I NAČIN RAZGLEDANJA NEKRETNINA I UVID U DOKUMENTACIJU

 

Nekretnine koje su predmet javnog oglasa mogu se razgledati u periodu trajanja javnog oglasa u okviru radnog vremena tijela uprave. Zainteresirana osoba može najaviti razgledanje nekretnina službenoj osobi na  kontakt telefon: 039 685 712.

Uvid u dokumentaciju o nekretninama koje su predmet oglasa može se izvršiti svakim radnim danom u okviru radnog vremena službi za upravu kod Povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine.

 

VIII. PRAVO SUDJELOVANJA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

 

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu steći pravo vlasništva na nekretninama koje su predmet oglasa.

 

 1. PRIJAVA ZA JAVNO NADMETANJE

 

Sve prijave moraju stići na adresu općine Posušje najkasnije do 28.04.2017. godine do 12:00, sati  bez obzira na način dostave.

Prijava mora sadržavati sljedeće:

 • za fizičke osobe: ime i prezime, adresa stanovanja i broj telefona,
 • za fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i pravne osobe: naziv, sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat.

 

Uz prijavu na javni oglas potrebno je priložiti sljedeće:

 • dokaz o uplaćenoj jamčevini (primjerak uplatnice),
 • ovjerenu fotokopiju rješenja / izvod iz sudskog registra za pravne osobe,
 • ovjerenu fotokopiju rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti / obrta,

ako je sudionik fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost / obrt,

 • ovjerenu kopiju osobne iskaznice za fizičke osobe.

 

Kandidati zainteresirani za LOT 4 Javnog oglasa, uz naprijed navedeno, dužni su dostaviti i:

 • dokaz da se radi o pravnoj osobi ili samostalnom poduzetniku koji ispunjava uvjete za obavljanje ekološki prihvatljive prerađivačke (proizvodne) djelatnosti,
 • pismo namjere poslovne banke o spremnosti kreditiranja u svrhu gradnje objekata i
 • plan investicijskog ulaganja s rokovima završetka gradnje i planom zapošljavanja.

Prijava s naprijed navedenim dokazima podnosi se na protokol Općinskog načelnika ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj kuverti na adresu: Općina Posušje, fra Grge Martića broj 30, 88240 Posušje, s naznakom: Općina Posušje, Općinski načelnik, Povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine – “ne otvarati”. Prijava za LOT __________.

Na poleđini kuverte obvezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, kontakt telefon. Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz točke IX ovog oglasa, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom. Podnositelji neblagovremene ili nepotpune prijave neće moći sudjelovati u postupku javnog nadmetanja. U slučaju podnošenja neblagovremene ili nepotpune prijave, a ukoliko se uvidom u istu utvrdi da je uplaćena jamčevina za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja, ista će se podnositelju vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja. Općina Posušje ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima postupka javnog nadmetanja.

 

 1. POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA

 

Javni oglas će provoditi Povjerenstvo koje je imenovalo Općinsko vijeće općine Posušje.

Na Javnom nadmetanju dužan je sudjelovati podnositelj prijave ili osoba koja posjeduje punomoć za zastupanje podnositelja prijave za postupak javnog nadmetanja (punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave). Naznačena punomoć mora biti predana Povjerenstvu najkasnije do početka postupka javnog nadmetanja. Fizičke osobe koje sudjeluju osobno ili kao zastupnici/punomoćnici podnositelja prijave dužni su povjerenstvu koje provodi javno nadmetanje, najkasnije do početka javnog nadmetanja, predočiti važeći identifikacijski dokument.

Postupak javnog nadmetanja provodi Povjerenstvo u skladu s odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“, broj 17/14).

Osnovni kriterij  za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku

javnog nadmetanja.

Općinski načelnik po okončanju licitacijskog postupka s najpovoljnijim ponuđačem zaključuje notarski obrađen ugovor o kupoprodaji nekretnine po prethodno pribavljenom mišljenju Općinskog pravobraniteljstva.

Ako najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat položene jamčevine.

Troškove izrade notarske obrade ugovora o kupoprodaji, porez na promet nekretnine, pristojbe za uknjižbu i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje snosi kupac.

 

Općinski načelnik

 

_________________                                                                                              Branko Bago