Odluka o općinskim upravnim pristojbama općine Posušje
Odluka o opcinskim upravnim pristojbama i taksama

TARIFA NAKNADA ZA KORIŠTENJE PODATAKA IZMJERE I KATASTRA
Tarife naknada za koristenje podataka

TARIFA NAKNADA ZA OBAVLJANJE USLUGA IZ OBLASTI IZMJERE I KATASTRA
Tarife naknada za obavljanje usluga

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI
Odluka o komunalnoj naknadi

ODLUKA O POREZU NA TVRTKU ILI NAZIV
Odluka o porezu na tvrtku